VD Bengt Westrin lämnar bolaget

Bolagets VD Bengt Westrin har på egen begäran sagt upp sitt avtal med bolaget och avslutar sitt VD-uppdrag 16 oktober 2016. Arbetet med att hitta en ersättare har påbörjats och den löpande verksamheten bedöms inte påverkas av uppsägningen.

Bengt Westrin kommer under uppsägningstiden att fortsätta med sina ordinarie arbetsuppgifter, och kommer att stå till bolagets förfogande även efter 16 oktober 2016 för att underlätta introduktionen av sin ersättare samt avlasta denne under den tid som krävs.

För ytterligare information:                                        
CombiGene AB (publ)
Arne Ferstad, styrelseordförande
Tel: 072 206 97 25
E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com

Om CombiGene AB
CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com .

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelseordförande Arne Ferstads försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2016.

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Dela