Valberedning

Valberedning har i enlighet med årstämmans beslut 2019 bildats

Årsstämman 2019 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Valberedning ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2019. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2019. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat.” Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut 2019 bildats. Valberedningen består av Ivar Nordqvist, Arne Ferstad och Lars Thunberg som företrader Sami Asani.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman avseende:
Ordförande vid stämman
Val av styrelseledamöter
Styrelsens ordförande
Arvode till styrelsen inklusive ordföranden.
Val av revisor och revisorsarvoden
Valberedningens regler

Dela