Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 i CombiGene AB (publ) inleds idag

Idag inleds utnyttjandeperioden för teckning av aktier i CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 och TO5. Vardera teckningsoption av serie TO4 och av serie TO5 berättigar till teckning av en ny aktie i CombiGene från och med den 16 november 2020 till och med den 30 november 2020 till en teckningskurs om 0,50 kronor, eftersom teckningskursen per aktie inte kunde vara lägre än 0,50 kronor.

Den 18 februari 2020 emitterade CombiGene bland annat 26 284 180 teckningsoptioner av serie TO4 i Bolagets företrädesemission. Den 24 april 2020 emitterade CombiGene ytterligare bland annat 4 000 000 teckningsoptioner av serie TO4 i en riktad emission till Modelio Equity AB (publ) samt Oscar Molse. Därefter, den 4 augusti 2020, emitterade CombiGene bland annat 21 588 125 teckningsoptioner av serie TO5 i en riktad emission till NYIP. Teckningsoptionerna av serie TO5 har samma villkor som teckningsoptionerna av serie TO4 men är dock inte upptagna till handel.

CombiGene har totalt emitterat 51 872 305 teckningsoptioner av serie TO4 och TO5. Vid full teckning enligt teckningskursen om 0,50 kronor tillförs CombiGene 25 936 152,50 kronor före emissionskostnader, varvid det totala antalet aktier ökar med 51 872 305 till 230 094 481 och aktiekapitalet ökar med 5 187 230,50 kronor till 23 009 448,10 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 22,54 procent av CombiGenes aktiekapital och röster. Med utspädning avses antalet nyemitterade aktier och tillkommande röster till följd av fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5 i förhållande till det totala antalet aktier och röster i CombiGene efter att de nya aktierna registrerats.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO4 som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 30 november 2020 eller avyttras senast den 26 november 2020 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

Anmälningssedel, styrelsens redogörelse och revisorsyttrande samt fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO4, kopia på CombiGenes bolagsordning, kopia på den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna inkluderande revisionsberättelsen för räkenskapsåret finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.combigene.com.

Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna.

Innehavare vars teckningsoptioner är förvarade på ett VP-konto ska använda ”Anmälningssedeln TO 4”.
I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. 

Resultatet från utnyttjandeperioden meddelas i december 2020.

Dela