Uppdatering om dotterbolag CombiGene Vet AB

CombiGene Vet AB:s önskade namnändring till Panion Animal Health AB har dessvärre avslagits av Bolagsverket, och som en konsekvens av detta har avstämningsdagen skjutits upp. Ett nytt datum för avstämningsdagen kommer att meddelas av CombiGene AB. I detta pressmeddelande tillkännages även en ny och utökad strategi för CombiGene Vet AB. Den nya strategin innebär att CombiGene Vet AB – förutom att utveckla och kommersialisera CombiGene’ AB:s genterapi för hundar med epilepsi – även kommer att inlicensiera eller förvärva veterinärmedicinska tillämpningar av andra utvecklingsprojekt eller produkter.

Namnändring och avstämningsdag uppskjutna

På CombiGene Vet AB’s årsstämma den 12e maj beslöts att bolagsnamnet skulle ändras till Panion Animal Health AB. Dessutom fattades en rad andra beslut som ska möjliggöra utdelning av CombiGene Vet AB till CombiGene AB’s aktieägare. Den 13e maj meddelade CombiGene AB:s styrelse att avstämningsdagen för denna utdelning skulle vara 8e juli, förutsatt att de formella och nödvändiga förberedelserna då är klara.   

Dessa förberedelser har emellertid försenats och avstämningsdagen kommer inte att inträffa den 8e juli. Den främsta anledningen bakom denna försening är att det nya bolagsnamnet avslogs av Bolagsverket. Ett överklagande gjordes, men även detta avslogs. Ett nytt datum för avstämningsdagen kommer meddelas av CombiGene AB så snart ett nytt bolagsnamn har identifierats och har godkänts av Bolagsverket, och förutsatt att även övriga nödvändiga förberedelser är klara. Som en konsekvens av det tillbakadragna namnförslaget har en websida lanserats på www.combigenevet.com, och ersätter www.panion-animalhealth.com.

Övrig information om den kommande utdelningen

CombiGene AB:s bolagsjuridiska rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB, har utformat ett dokument med information till aktieägarna om utdelningen (Information till aktieägare angående utdelningen av CombiGene Vet AB). Detta dokument presenteras på CombiGene AB:s websida (www.combigene.com) liksom på CombiGene Vet AB’s websida (www.combigenevet.com).

En ny och utökad strategi för CombiGene Vet AB 

I detta pressmeddelande tillkännages för första gången en ny och utökad strategi för CombiGene Vet AB.

Fram till nu har CombiGene Vet AB:s affärsmål beskrivits som utveckling och kommersialisering av den veterinärmedicinska tillämpningen (hund) av CombiGene AB:s genterapi mot läkemedelsresistent epilepsi.  Under strategidiskussionerna som följde efter utdelningsbeslutet 4e april insågs emellertid att CombiGene AB inte är det enda humanmedicinska bolag som har en oexploaterad veterinärmedicinsk tillgång. Ett antal andra bolag i samma situation kunde enkelt identifieras, dvs bolag som har utvecklingsprojekt eller färdigutvecklade produkter inom läkemedels-, medicinteknik- eller diagnostikområdena och för vilka det även finns en potentiell veterinärmedicinsk kommersialiseringsmöjlighet. Vanligtvis har bolagen redan identifierat denna affärsmöjlighet men har ännu inte haft möjlighet att exploatera den. CombiGene Vet AB:s nya strategi kommer vara att selektivt förvärva eller inlicensiera sådana projekt. Genom denna strategi tillvaratas starka synergier, CombiGene Vet AB:s organisation kommer till optimal användning, och licensgivarna erbjuds en attraktiv väg till kommersialisering av dessa annars underexploaterade tillgångar.

En hörnsten i denna strategi är att det utlicensierande företaget ska fortsätta understödja projektet, exempelvis genom att dela med sig av prekliniska data, genom att underhålla och utveckla patentportföljen, och genom att tillhandahålla produkt direkt eller via kontraktstillverkare.

CombiGene Vet AB:s första inlicensierade tillgång kommer att vara den veterinärmedicinska tillämpningen av CombiGene AB:s epilepsiprojekt, men CombiGene Vet AB hoppas kunna tillkänna ge fler transaktioner under 2016.   

Nästa steg för CombiGene Vet AB

För närvarande är detta CombiGene Vet AB:s färdplan för juli-december 2016:

  • Identifiera nytt bolagsnamn och få det godkänt av Bolagsverket
  • Besluta om nytt datum för avstämningsdag
  • Verkställa utdelningen av bolaget till CombiGene AB:s aktieägare
  • Förhandla och underteckna term sheets med en eller fler licensgivare, utöver CombiGene AB
  • Rekrytera VD
  • Genomföra en nyemission
  • Omvandla term sheets till licensavtal
  • Starta och driva de inlicensierade projekten
  • Förbereda notering och noteringsemission
  • Fortsätta att verkställa inlicensierings- och förvärvsstrategin

För ytterligare information:                                         

CombiGene AB (publ)

Bengt Westrin, VD

Tel: 070 – 265 48 62

E-post: bengt.westrin@combigene.com

Om CombiGene Vet AB

CombiGene Vet AB är ett helägt dotterbolag till CombiGene AB och grundades i juli 2015 med syftet att utveckla och kommersialisera den veterinärmedicinska tillämpningen av CombiGene AB:s teknologi. På CombiGene AB:s årsstämma 4 april 2016 beslöts att CombiGene Vet AB ska delas ut till CombiGene AB:s aktieägare. Målsättningen är att under 2016 ansöka om notering av CombiGene Vet AB’s aktie på lämplig handelsplats. www.combigenevet.com

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com .

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Dela