Preliminära data från CombiGenes dos-responsstudie visar att företagets läkemedelskandidat har avsedd anti-epileptisk effekt.

CombiGene har erhållit preliminära data från den dos-responsstudie som bolaget har genomfört i samarbete med Pharmaseed Ltd. Denna visar att CombiGenes läke­medelskandidat har avsedd dosberoende anti-epileptisk effekt i en modell för  temporallobsepilepsi. Slutrapporten beräknas vara klar innan mars månads utgång.

”Det är mycket glädjande att de positiva preliminära resultaten, från en extern forskningsorganisation, bekräftar effekten av vår läkemedelskandidat.  Studiens värdefulla resultat gör att vi nu med  kraft kan fortsätta det vidare utvecklingsarbetet”,  säger Jan Nilsson, VD för CombiGene. 

”Nästa steg på vägen av den prekliniska utvecklingen är den långtidsstudie (cirka 9-12 månader) som vi har för avsikt att påbörja under andra kvartalet. Lång­tidsstudien kommer att följa effekterna av vår  behandlingsmetod över längre tid och på ett sätt som efterliknar den mänskliga epilepsisjukdomen på ett realistiskt vis. Parallellt med arbetet med långtidsstudien kommer vi även att arbeta för att hitta en lämplig industriell partner för GMP- tillverkning av vår läkemedelskandidat.”

CombiGene genomför för närvarande en nyemission i syfte att skapa en stark finansiell bas för det fortsatta prekliniska arbetet. 

Mer information om nyemissionen finns på Bolagets hemsida: www.combigene.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Jan Nilssons försorg,
för offentliggörande den 16 februari 2017.

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ) 
Jan Nilsson, vd 
Tel: +46 (0)704 66 31 63 
E-post: jan.nilsson@combigene.com 

Om CombiGene AB 

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Metoden har även potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com. 

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Dela