Ökning av aktiekapital med anledning av nyttjade teckningsoptioner TO 1

Under den andra och sista av två teckningsperioder för CombiGenes teckningsoption av serie TO 1 nyttjades 419 623 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. CombiGene tillförs därmed 3 147 172,50 kronor före avdrag före emissionskostnader.

Bolaget kommer inom kort att anmäla 419 623 aktier till Bolagsverket för registrering. Efter registreringen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 180 159,30 kronor fördelat på 11 801 593 aktier.

Inräknat den första teckningsperioden blev den totala nyttjandegraden av serie TO 1 37% , och de båda teckningsperioderna inbringade tillsammans 3 157 392 kronor efter avdrag för emissionskostnaderna som uppgick till 274 556 kronor. Av de 31 855 teckningsoptioner som tillhörde CombiGenes styrelse och ledning, eller till dessa närstående, nyttjades 100% redan under den första perioden.

Corpura AB har agerat rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)

Bengt Westrin, VD

Tel: 070 – 265 48 62

E-post: bengt.westrin@combigene.com

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Dela