Offentliggör emissionsmemorandum med anledning av bolagets företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

En extra bolagsstämma i CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) beslutade den 26 januari 2017 att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 14,2 MSEK för befintliga aktieägare (”Erbjudandet”).

Aktieägare som på avstämningsdagen den 2 februari 2017 äger aktier i CombiGene erhåller en (1) teckningsrätt per aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 3,00 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 6 februari 2017 till och med den 20 februari 2017. Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 472 063,70 SEK till 1 652 223 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 4 720 637 aktier till 16 552 230 aktier. Allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i Erbjudandet utan företrädesrätt. Erbjudandet omfattas till 80,5 procent av garantiåtaganden och teckningsförbindelser.

Med anledning av Erbjudandet har ett emissionsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i CombiGene AB (publ) idag offentliggjorts. Emissionsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för Erbjudandet, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.combigene.com, samt på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ) 
Jan Nilsson, vd 
Tel: +46 (0)704 66 31 63 
E-post: jan.nilsson@combigene.com 

Om CombiGene AB 

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Metoden har även potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com. 

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Viktig information 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CombiGene. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CombiGene kommer endast att ske genom det emissionsmemorandum som är upprättat av styrelsen i CombiGene och daterat den 31 januari 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. CombiGene avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt. Investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i emissionsmemorandumet daterat den 31 januari 2017 och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.combigene.com, samt på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

Dela