Kommuniké från extra bolagsstämma i CombiGene AB (publ) 2018

Idag, den 18 oktober 2018, hölls en extra bolagsstämma i CombiGene AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsen beslutade den 22 augusti 2018 om nyemission av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen av aktier beslutades med stöd av årsstämmans bemyndigande medan nyemissionen av teckningsoptioner beslutades under förutsättning av godkännande vid dagens extra bolagsstämma.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av teckningsoptioner innebärande att högst 6 879 130 teckningsoptioner av serie 2018/2019 emitteras, envar berättigande till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 687 913 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 6 879 130 aktier vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019.

Dela