Kommuniké från CombiGenes extra bolagsstämma den 26 januari 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Stämman i CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) beslutade i enlighet med styrelsens förslag innebärande att Bolaget, med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 4 720 637 aktier. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen den 2 februari 2017 erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 3 SEK per aktie.

Genom stämmans beslut kan aktiekapitalet komma att öka med högst 472 063,70 SEK till 1 652 223 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 4 720 637 aktier till 16 552 230 aktier. Vid full teckning i erbjudandet tillförs Bolaget 14 161 911 SEK före emissionskostnader. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 6 februari 2017 till och med den 20 februari 2017.

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat minst 200 aktier utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning utan företrädesrätt ska ske

a)                   i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 200 aktier efter avrundning ska tilldelas antingen 200 aktier eller inga aktier,

b)                   i andra hand till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 200 aktier efter avrundning ska tilldelas antingen 200 aktier eller inga aktier, och

c)                   i tredje hand till eventuella emissionsgaranter i enlighet med respektive garants garantiåtagande, eller vid överteckning pro rata i förhållande till respektive garants garantiåtagande.

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats.

Bolagets verkställande direktör bemyndigades att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga för registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Nilsson

CEO

+46 70 466 31 63

jan.nilsson@combigene.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Jan Nilssons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Viktig information 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CombiGene. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CombiGene kommer endast att ske genom det memorandum som CombiGene beräknar kunna offentliggöra omkring den 31 januari 2017. 

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. CombiGene avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. 

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i memorandumet som kommer att offentliggöras av CombiGene på dess webbplats före teckningstidens början. 

Dela