Kommuniké från årsstämman

CombiGene höll årsstämma den 4 april 2016, varvid bland annat beslutades att dela ut dotterbolaget CombiGene Vet AB till aktieägarna. Stämman beslutade även om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Utdelning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget CombiGene Vet AB ska delas ut till aktieägarna i CombiGene AB, varvid en aktie i CombiGene AB medför rätt till en aktie i CombiGene Vet AB. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning. Utdelningen avses ske enligt de så kallade Lex Asea-reglerna.

Ansvarsfrihet m.m.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015 efter att ha fastställt resultaträkningen och balansräkningen för bolaget för räkenskapsåret 2015.

Styrelse, revisorer och arvoden

Morten Albrechtsen, Arne Ferstad, Per Ericsson, Peter Nilsson och Lars Thunberg omvaldes till styrelseledamöter och Arne Ferstad omvaldes till styrelseordförande. Morten Albrechtsen är oberoende styrelseledamot, enligt AktieTorgets regelverk.

Auktoriserade revisorerna Thomas Axelsson och Fatima Smiding omvaldes till revisorer. Stämman beslutade att bolaget ska ha en revisorssuppleant och utsåg auktoriserade revisorn Joakim Paulson till revisorssuppleant.

Stämman beslutade om styrelsearvode på 44 300 kronor till ordinarie styrelseledamöter och 88 600 kronor till styrelsens ordförande samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att § 3 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

"Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av i första hand neurologiska och psykiatriska sjukdomar, och därmed förenlig verksamhet."

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, på förslag av styrelsen, att ge ut högst 353 760 teckningsoptioner med rätt för bolagets helägda dotterbolag att vederlagsfritt teckna samtliga teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner enligt den närmare fördelning som styrelsen beslutar inom ramen för stämmans beslut, varvid följande principer ska gälla.

a)      David Woldbye ska erbjudas att förvärva högst 80 000 teckningsoptioner;

b)      Merab Kokaia ska erbjudas att förvärva högst 60 000 teckningsoptioner;

c)      Bengt Westrin ska erbjudas att förvärva högst 60 000 teckningsoptioner;

d)      Casper Götzsche ska erbjudas att förvärva högst 30 000 teckningsoptioner; och

e)      sådana nuvarande och framtida nyckelpersoner (maximalt 3 personer) som i sin roll i bolagets koncern har ett uttalat ansvar för bolagets utveckling och en betydande möjlighet att påverka denna ska erbjudas att förvärva högst 10 000 – 60 000 teckningsoptioner per person.

Vidareöverlåtelse ska ske på marknadsmässiga villkor enligt Black & Scholes-modellen varvid aktiekursen, aktiekursens volatilitet, optionsprogrammets löptid, priset vid utnyttjande av teckningsoptionerna samt den riskfria räntan beaktas vid bestämmande av priset på teckningsoptionerna. Värderingen ska utföras av ett registrerat revisionsbolag som är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier i bolaget under perioden 7-21 maj 2019 till ett belopp per aktie motsvarande 150 procent av genomsnittet av sista betalkurs för bolagets aktie på AktieTorgets officiella kurslista under perioden 18 april-2 maj 2016. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ökar bolagets aktiekapital med 35 376 kronor fördelat på 353 760 aktier motsvarande en utspädning om cirka 2,9 procent av antal aktier och röster. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna erbjuda ledande befattningshavare och nyckelpersoner möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörda befattningshavares och nyckelpersoners intresse för verksamheten, ökar motivationen samt stärker engagemanget i bolaget. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att berörda befattningshavare och nyckelpersoner på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Emissionen medför inga kostnader för bolaget, utöver administrativa kostnader.

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)

Bengt Westrin, VD

Tel: 070 – 265 48 62

E-post: bengt.westrin@combigene.com%20

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. http://www.combigene.com%20.

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Dela