Kommuniké från årsstämma i CombiGene AB (publ)

CombiGene AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 23 maj 2024 årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.
 
Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.
 
Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.
 
Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Orphazyme A/S förslag, om omval av Jonas Ekblom, Peter Nilsson, Per Lundin, Gunilla Lundmark och Malin Almgren, samt om nyval av Marcus Isaksson, till styrelseledamöter. Jonas Ekblom omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Mazars AB.
 
Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.
 
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen.  Ändringarna innebär att verksamhetsföremålet ändras för att bättre återspegla Bolagets nuvarande verksamhet, att styrelsen tillåts att samla in fullmakter i enlighet med 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt att styrelsen ges möjlighet att inför en bolagsstämma besluta dels att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post, dels att bolagsstämma ska få hållas digitalt.

Dela