Kommuniké från årsstämma i CombiGene AB (publ)

CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) avhöll den 19 maj 2022 årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.
 
Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för CombiGene och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.
 
Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att CombiGenes resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.
 
Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Peter Nilsson, Bert Junno, Jonas Ekblom, Per Lundin och Gunilla Lundmark till styrelseledamöter. Bert Junno omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Mazars AB.
 
Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om styrelsearvode samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ny instruktion för valberedningen.
 
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandena är inte begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.
 
LTI 2022
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av LTI 2022, riktad emission av 900 000 teckningsoptioner, överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagare i LTI 2022 samt överlåtelse av teckningsoptioner för att täcka kostnader för LTI 2022 och bemyndigande att ingå swap-avtal. En närmare beskrivning av LTI 2022 återfinns i kallelsen till årsstämman 2022.

Dela