Kommuniké från årsstämma i CombiGene 2018

Årsstämman i CombiGene AB (publ), som hölls den 3 maj 2018, fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Morten Albrechtsen, Arne Ferstad, Peter Nilsson, Lars Thunberg och Susana Ayesa Alvarez. Arne Ferstad omvaldes till styrelseordförande. Morten Albrechtsen och Susana Ayesa Alvarez är oberoende styrelseledamöter, enligt AktieTorgets regelverk. Arvode till styrelsen för tiden till nästa årsstämma beslutades utgå med 132 000 kr till styrelsens ordförande och 88 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.

Auktoriserade revisorerna Thomas Axelsson och Fatima Smiding omvaldes till revisorer och auktoriserade revisorn Joakim Paulson omvaldes till revisorssuppleant.

Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som får ges ut med stöd av bemyndigandet är inte begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Dela