Initiala data från långtidsstudien av CombiGenes läkemedelskandidat för epilepsibehandling visar positiva effekter i form av färre anfall

Initiala data från CombiGenes prekliniska proof-of-concept-studie (långtidsstudien) visar att CombiGenes läkemedelskandidat CG01 har antiepileptiska effekter. I studien har man kunnat konstatera att CG01 gör att de epileptiska anfallen i behandlade djur blir färre. Finala data från studien beräknas vara klara under första kvartalet 2018.

Studien, som inleddes i april 2017, har genomförts vid Lunds Universitet under ledning av professor Merab Kokaia, en av CombiGenes vetenskapliga grundare och föreståndare för Epilepsicentrum vid den medicinska fakulteten på Lunds universitet. Syftet med studien var framför allt att ge ytterligare stöd för den antiepileptiska effekten av CombiGenes läkemedelskandidat.

”Det positiva utfallet av vår studie är mycket glädjande”, säger professor Kokaia. ”Det är fortfarande en lång väg kvar tills vi har en fungerande och godkänd terapi klar, men långtidsstudien utgör ett betydande steg på vägen mot vårt mål. Att vi fått positiva svar innebär att vi nu kan ta nästa steg med större tillförsikt.”

Utfallet av studien har analyserats på tre olika sätt. MR (magnetisk resonans) -scanning har använts för att studera hur stor del av hjärnan som är skadad, video-EEG (elektroencefalografi) för att observera anfall och samtidig mäta hjärnans elektriska aktivitet vid epileptiska anfall, och slutligt histologisk analys (vävnadsanalys) för att få detaljerade svar kring avvikelser från frisk hjärnvävnad samtidigt som CG01 uttryck har kunnat kartläggas.

CombiGenes VD Jan Nilsson kommenterar utfallet av långtidsstudien så här:

”2017 har varit ett intensivt år vad gäller utvecklingen av CG01. Under årets första kvartal slutförde vi en dos-responsstudie och nu har vi genomfört långtidsstudien. Båda studierna har varit exceptionellt väl genomförda, vilket innebär att CombiGene nu betydligt tidigare än jag vågat hoppas på är redo att ta nästa viktiga steg på vägen mot en färdig genterapi mot epilepsi. Under 2018 kommer vi att fortsätta det intensiva arbetet med målsättningen att påbörja processutvecklingen för att kunna producera CG01 enligt de kvalitetsnormer som krävs för att vi längre fram skall kunna genomföra de första kliniska studierna.”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Jan Nilssons försorg, för offentliggörande den 6 december 2017.

Dela