Idag inleds den första teckningsperioden för TO 1

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i april 2015 kan aktier tecknas under perioden 12 oktober – 21 oktober 2015 och/eller den 8 februari – 17 februari 2016. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för sju kronor och femtio öre (7,50). Idag inleds den första teckningsperioden. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida under www.combigene.com/investor-relations/arsredovisningar-och-prospektsamt på emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se

Villkor för teckningsoptionen

En teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till teckningskursen sju kronor och femtio öre (7,50). Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av en (1) aktie vid ett av två fastställda tillfällen, varav det första tillfället äger rum från och med den 12 oktober 2015 till och med den 21 oktober 2015 och det andra äger rum från och med den 8 februari 2016 till och med den 17 februari 2016.

I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget 9 375 000 kronor före emissionskostnader. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjandet av teckningsoption TO 1 beräknas ske cirka tre veckor efter respektive teckningsperiods utgång.

Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 15 februari 2016 eller utnyttjas senast den 17 februari 2016 blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO 1 meddelades 8 april 2015 finns tillgängliga på Bolagets hemsida under www.combigene.com/investor-relations/arsredovisningar-och-prospekt

Frågor med anledning av teckningsförfarandet kan ställas direkt till Aktieinvest Fk AB som administrerar emissionen via telefon 08-5065 1795 eller e-post emittentservice@aktieinvest.se

Corpura AB har agerat rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)

Bengt Westrin, VD

Tel: 070 – 265 48 62

E-post: bengt.westrin@combigene.com

Kort om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är noterat på AktieTorget. www.combigene.com

Dela