Genterapikandidaten CG01 får patent i USA och i Ryssland

CombiGenes genterapikandidat CG01 som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi har erhållit patentskydd i USA, världens största läkemedelsmarknad, samt i Ryssland. Första ansökan om patentskydd för CG01 lämnades in 2016, en internationell s.k. PCT ansökan lämnades in 2017 och de nu beviljade patenten i USA respektive Ryssland sträcker sig fram till 2037. Dessa godkännanden är de första nationella godkännandena av de ansökningar som fullföljts från PCT-ansökan.
 
Varje år tillkommer ett stort antal patienter med läkemedelsresistent fokal epilepsi, som är den grupp av patienter som CG01 avser att behandla. CombiGene gör i dagsläget bedömningen att den årliga globala försäljningspotentialen ligger någonstans mellan 750 och 1500 miljoner USD.
 
Epilepsiprojektet CG01 befinner sig i sen preklinisk fas och CombiGene planerar för att inleda det kliniska programmet under andra halvåret 2022.
 
”Att CG01 nu erhållit patentskydd i USA, världens största läkemedelsmarknad, är oerhört betydelsefullt ur ett framtida kommersiellt perspektiv”, säger Jan Nilsson, vd på CombiGene. ”Patentet verifierar också innovationshöjden i CG01, som har potential att bli den första godkända genterapeutiska behandlingen av epilepsi.”

Om CG01
Till skillnad från många genterapier, som utvecklas för behandling av sällsynta sjukdomar, vänder sig CG01 till en stor population patienter. Epilepsi är ett stort globalt problem. Varje år beräknas cirka 47 000 läkemedelsresistenta patienter med fokal epilepsi tillkomma i USA, EU4 + UK, Japan och Kina. CombiGene gör bedömningen att det är realistiskt att 10–20 procent av dessa patienter skulle kunna behandlas med läkemedelskandidaten CG01. Om man för exemplets skull antar att terapikostnaden per patient ligger någonstans mellan 134 000 USD och 200 000 USD (vilket jämfört med godkända genterapiläkemedel är lågt), ger det en försäljning mellan 750 – 1500 miljoner USD årligen.

Dela