Företrädesemission omfattas till 80,5 procent av garantiåtaganden och teckningsförbindelser

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Den 10 januari 2017 kallade styrelsen i CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) till bolagstämma att hållas den 26 januari 2017 för att besluta om en företrädesemission av aktier om cirka 14,2 MSEK (”Erbjudandet”). I samband med kallelsen meddelade CombiGene att Bolaget avsåg att upphandla garantier för 80,5 procent av Erbjudandet, motsvarande ett belopp om 11,4 MSEK.

Skriftliga avtal har ingåtts med garanter uppgående till 11,4 MSEK med innebörden att garantierna inträder om Erbjudandet inte inbringar minst 11,4 MSEK. Styrelsemedlemmar i Bolaget har lämnat teckningsförbindelser för 986 TSEK.           

I tabellerna nedan redovisas de parter som lämnat teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Namn                                                            Garantiåtagande (SEK)

KMT Partner AB                                            5 000 000

Capidal AB                                                    3 000 000

Nordic Emotion Group AB                              700 000

Göran Månsson                                             700 000

Creocasus AB                                               500 000

Mikgor AB                                                     500 000

Kingswall AB                                                 500 000

Largor AB                                                      500 000

Totalt                                                            11 400 000

Namn                                                            Teckningsförbindelser (SEK)

Arne Ferstad, styrelseordförande                   198 000                   

Peter Nilsson, styrelseledamot                       164 000

Morten Albrechtsen, styrelseledamot              24 000

Lars Thunberg, styrelseledamot                      600 000

Totalt                                                            986 000

Garantierna har inte säkerställts genom förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Garantikostnaden uppgår till totalt 1 140 TSEK, motsvarande 10 procent av garanterat belopp. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning.

Rådgivare 
Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar juridisk rådgivare till CombiGene i samband med företrädesemissionen. 

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ) 
Jan Nilsson, vd 
Tel: +46 (0)704 66 31 63 
E-post: jan.nilsson@combigene.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Jan Nilssons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 08.30. 

Om CombiGene AB 

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Metoden har även potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com. 

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Viktig information 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CombiGene. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CombiGene kommer endast att ske genom det memorandum som CombiGene beräknar kunna offentliggöra omkring den 31 januari 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. CombiGene avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt. Investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i memorandumet som kommer att offentliggöras av CombiGene på dess webbplats före teckningstidens början.

Dela