Föreslår företrädesemission av aktier och tidigarelägger bokslutskommunikén.

Styrelsen i CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma att hållas den 26 januari 2017 i Lund för att besluta om en företrädesemission av aktier om cirka 14,2 MSEK för befintliga aktieägare (”Erbjudandet” eller ”Företrädesemissionen”). Det kapital som tillförs Bolaget genom Erbjudandet skall användas för att finansiera Bolagets fortsatta prekliniska utveckling som en förberedelse för att gå in i klinik. Samtidigt har styrelsen beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för januari-december 2016 till den 31 januari 2017.

FÖRETRÄDESEMISSION 

Bakgrund
Bolaget uppnådde under 2016 en viktig milstolpe: att välja läkemedelskandidat för sin första indikation: svårbehandlade fall av epilepsi. Valet av läkemedel- skandidat eller ”Candidate drug” ger ett tydligare fokus för Bolagets fortsatta prekliniska verksamhet. Det prekliniska arbetet pågår bland annat i form av en dos-responsstudie där svar ska erhållas under det första kvartalet 2017. Med informationen från denna studie som bas kan en planerad större säkerhetsstudie initieras. Parallellt pågår förberedelser för att kunna inleda GMP-arbetet på allvar genom att utvärdera olika tänkbara leverantörer i syfte att välja ut rätt tillverkningspartner. För denna nya fas i Bolagets utveckling behöver Bolagets rörelsekapital stärkas. Bolagets målsättning är att påbörja en klinisk studie 2019.

Emissionsgarantier
Avsikten är att söka säkerställa Erbjudandet med ett belopp om 11,4 MSEK, motsvarande cirka 80,5 procent av Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandet
Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget 14 161 911 SEK före emissionskostnader. Erbjudandet medför teckning av högst 4 720 637 aktier. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen den 2 februari 2017 erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) tecknings-
rätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 3 SEK per aktie. Genom Erbju- dandet kan aktiekapitalet komma att öka med högst 472 063,70 SEK till 1 652 223 SEK. Antalet aktier kan
öka med högst 4 720 637 aktier till 16 552 230 aktier. Allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i Erbjudandet utan företrädesrätt.

Erbjudandet kommer att genomföras enligt följande preliminära tidsplan: 

  • Extra bolagsstämma hålls den 26 januari 2017 
  • Memorandum avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras den 31 januari 2017 
  • Sista dag för handel med aktier i CombiGene inklu- sive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 31 januari 2017 
  • Första dag för handel exklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 1 februari 2017 
  • Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet är den 2 februari 2017 
  • Teckningsperioden löper från och med den 6 febru- ari till och med den 20 februari 2017 
  • Handel med teckningsrätter äger rum från och med den 6 februari till och med den 16 februari 2017 
  • Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 6 februari 2017 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket 

Rådgivare
Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB agerar juridisk rådgivare till CombiGene i samband med Företrädesemissionen. 

Kommentar från VD Jan Nilsson:
”Sedan jag tillträdde som VD i oktober har jag impo- nerats av vad jag ser i form av potential för Bolagets teknologi inom genterapi och av vad Bolaget uppnått hittills. Genterapi är ett oerhört spännande område där mycket aktivitet pågår på olika håll i världen. Att det är nästa heta område inom läkemedelsutveckling står alldeles klart. Min ambition är att hålla upp tempot i utvecklingsarbetet på samma sätt som hittills, med siktet inställt på att gå in i klinik 2019.” 

OFFENTLIGGÖRANDET AV BOKSLUTS­ KOMMUNIKÉN FÖR JANUARI­DECEMBER 2016
Styrelsen har beslutat att tidigarelägga offentlig- görandet av bokslutskommunikén för januari- december 2016 till den 31 januari 2017.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CombiGene. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CombiGene kommer endast att ske genom det memorandum som CombiGene beräknar kunna offentliggöra omkring den 31 januari 2017. 

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan regist- rering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. CombiGene avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i memorandu- met som kommer att offentliggöras av CombiGene på dess webbplats före teckningstidens början.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Jan Nilssons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2017. 

Om CombiGene AB 

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en
behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot
andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget.   www.combigene.com. 

För ytterligare information: 

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, vd
Tel: +46 (0)704 66 31 63
E-post: jan.nilsson@combigene.com 

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och
information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN
finns på www.combigene.com

Dela