Förbereder utdelning av dotterbolag

CombiGene AB:s helägda dotterbolag CombiGene Vet AB, som enligt stämmobeslut ska delas ut till CombiGenes AB:s aktieägare, byter namn till Panion Animal Health AB och har valt Dede Willis från USA till ny styrelseledamot. Vidare vidtogs ett antal åtgärder för att möjliggöra utdelningen och möjliggöra en framtida ansökan om notering på en lämplig marknadsplats. I detta pressmeddelande, som utformats av CombiGene AB, meddelas även status från en sponsrad hundstudie samt andra omständigheter och beslut med betydelse för CombiGene Vet AB (nu under namnändring till Panion Animal Health AB).

CombiGene Vet AB:s årsstämma 12 maj

Årsstämman beslöt att bolaget ska bli publikt, att ändra bolagets namn till Panion Animal Health AB, att det ska bli ett avstämningsbolag, att dess aktie ska anslutas till Euroclear, och att en aktiesplit ska genomföras så att antalet aktier i bolaget motsvarar antalet aktier i CombiGene AB vilket möjliggör en 1:1 utdelning till CombiGene AB:s aktieägare, samt beslöt om ytterligare några ändringar i Bolagsordningen. Omval skedde av styrelseledamöter Arne Ferstad, Lars Thunberg och Morten Albrechtsen, och Lars Thunberg utsågs till ny styrelseordförande. Nyval skedde av Dede Willis från USA. Dede Willis har över 30 års erfarenhet från såväl stora bolag och startup-bolag. Hon har bl a varit VD och styrelseledamot för en enhet inom f d Hoechst Group som omsatte över 100 miljoner USD, och hon har även erfarenhet av animal health-området.

Övriga planer och beslut angående CombiGene Vet AB

CombiGene Vet AB har ingått preliminära överenskommelser med Carlos Velez från USA som erbjudits positionen som Director Business Development samt med Niels-Erik Manniche från Danmark som erbjudits positionen som Director Regulatory Affairs. Under våren har en affärsplan utarbetats, och i samband med det har en fördjupad marknadsundersökning gjorts kring förekomsten av läkemedelsresistent epilepsi hos sällskapshundar i USA och andra länder, samt en uppskattning av marknadspotentialen för CombiGene Vet AB:s produkt. Vidare har bolagen tillsamman med legala rådgivare inlett arbetet med att formalisera relationen mellan bolagen. Detta kommer leda till att ett mer omfattande licensavtal ingås mellan CombiGene AB och CombiGene Vet AB. Ett sådant licensavtal utgör en viktig grund i CombiGene Vet AB:s affärsidé och framtida verksamhet.

Avstämningsdag för utdelning av CombiGene Vet AB

Vid CombiGene AB:s årsstämma 4 april beslöts att ge styrelsen bemyndigande att själv bestämma den s k avstämningsdagen för utdelningen. Det är på avstämningsdagen som det registreras vilka som är aktieägare i CombiGene AB, hur många aktier de har, och hur många aktier i CombiGene Vet AB de därför ska erhålla. Styrelsen för CombiGene AB har nu beslutat att avstämningsdatum ska vara 8 juli 2016, under förutsättning att de nödvändiga åtgärderna då är slutförda, t ex anslutning till Euroclear.

Status i pågående hundstudie

Som meddelades i ett pressmeddelande 26 augusti 2015 har CombiGene Vet AB gjort en ovillkorad sponsring med 216 000 kr till en grupp danska forskare och veterinärer för en studie av genterapeutisk uppreglering av NPY och Y2 hos hundar med epilepsi, dvs samma koncept som CombiGene AB utvecklar för tillämpning på humanpatienter. Gruppen leds av David Woldbye som även är en av CombiGene AB:s vetenskapliga grundare, men studien är en akademisk forskningsstudie och har inte koordinerats eller styrts av CombiGene Vet AB eller CombiGene AB. En studie av detta slag har aldrig tidigare gjorts och studie-teamet ställdes därför inför en rad utmaningar. Bl a måste det epileptiska området lokaliseras och för detta ska bl a MR-scanning, EEG samt eventuellt s k SPECT-scanning användas, vilka inte är standardmetoder inom veterinärmedicin. Dessutom installeras videoutrustning i hundägarens hem för att kunna observera hunden dygnet runt. I början av året fick dessvärre studieförberedelserna tillfälligt avbrytas efter att man uppmärksammats på att vissa formella regler kring studier på sällskapsdjur inte uppfyllts. Studie-teamet har nu löst dessa frågor i dialog med danska läkemedelsverket och danska Försöksdjurtillsynet, och rekryteringen av hundar har startats igen. En hund har hittills rekryterats till studien. Studiens initiativtagare David Woldbye kommenterar:

”Vi underskattade hur mycket förarbete som krävdes. Men man kan också se förseningen från en positiv synvinkel: CombiGene AB kommer inom kort att ha valt sin kombinerade candidate vector som uttrycker både NPY och Y2, och då kan vi använda den istället för de två separata vektorer vi hade tillhands från den akademiska forskningen och som fanns med i de ursprungliga planerna förra sommaren. Vi hoppas också på ytterligare sponsring från CombiGene Vet AB och även annan hjälp, t ex råd kring det regulatoriska regelverket. På så sätt kan studien bli ännu bättre när den väl blir klar.”
    

För ytterligare information:                                          

CombiGene AB (publ)

Bengt Westrin, VD

Tel: 070 – 265 48 62

E-post: bengt.westrin@combigene.com

Om CombiGene AB

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

Läs även MER FRÅN BOLAGET, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som kurspåverkande. Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN finns på www.combigene.com

Dela