Finala data från långtidsstudien av CombiGenes epilepsibehandling bekräftar tydliga positiva effekter i form av såväl färre som kortare anfall

Finala data från CombiGenes prekliniska proof-of-concept-studie (långtidsstudien) visar att CombiGenes läkemedelskandidat CG01 har tydliga antiepileptiska effekter. I studien har man kunnat konstatera att CG01 gör att de epileptiska anfallen i behandlingsresponsiva djur blir såväl färre som kortare. Ett par av djuren blev helt anfallsfria av behandlingen.  Det har i studien inte heller förekommit några observerade biverkningar.

CombiGenes VD Jan Nilsson kommenterar utfallet av långtidsstudien så här:

”De positiva slutgiltiga resultaten från vår långtidsstudie kommer inte som någon överraskning, men är trots det mycket glädjande och innebär att vi tagit ytterligare ett steg på vägen mot färdigt läkemedel. Vi går nu stärkta in i 2018 då vi kommer att ta nästa stora steg i utvecklingen mot en verksam genterapi genom att i samarbete med brittiska CGT Catapult utveckla tillverkningsmetoden för vår läkemedelskandidat.”

Studien, som inleddes i april 2017, har genomförts vid Lunds Universitet under ledning av professor Merab Kokaia, en av CombiGenes vetenskapliga grundare och föreståndare för Epilepsicentrum vid den medicinska fakulteten på Lunds universitet. Syftet med studien var framför allt att ge ytterligare stöd för den antiepileptiska effekten av CombiGenes läkemedelskandidat.

Utfallet av studien har analyserats på tre olika sätt. MR (magnetisk resonans)-scanning har använts för att studera hur stor del av hjärnan som är skadad, video-EEG (elektroencefalografi) för att observera anfall och samtidig mäta hjärnans elektriska aktivitet vid epileptiska anfall, och slutligt histologisk analys (vävnadsanalys) för att få detaljerade svar kring avvikelser från frisk hjärnvävnad samtidigt som CG01 expression har kunnat kartläggas.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Jan Nilssons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018 kl 09.00.

Dela