Eurostars bidrar med 8,7 miljoner kronor till finansieringen av smärtprojektet COZY01

CombiGene AB (publ) (”CombiGene”, ”Bolaget”) meddelar idag att det peptidbaserade smärtprojektet COZY01 erhåller Eurostars-finansiering med 726 435 EUR, motsvarande cirka 8,7 miljoner SEK. Finansieringen från Eurostars kommer att användas för att identifiera potentiella biomarkörer för effekt på målproteinet, påvisa effekt av behandlingen i mänsklig vävnad samt utveckla och producera ett kliniskt prövningsmaterial för den första studien i människa.

COZY01 är en peptidbehandling av svåra kroniska smärttillstånd. Projektet samutvecklas med CombiGenes danska partner Zyneyro som också är partner i Eurostarsansökan. Behandlingen har visat goda effekter i olika prekliniska modeller. Den fortsatta utvecklingen omfattar prekliniska studier för att utvärdera säkerhet och toxikologi samt att producera kliniskt prövningsmaterial i syfte att erhålla godkännande från regulatoriska myndigheter för att genomföra de första kliniska prövningarna på människa med COZY01.

Att Eurostars via de nationella myndigheterna Vinnova i Sverige och Innovationsfonden i Danmark väljer att satsa närmare 8 miljoner kronor på vårt peptidbaserade smärtprojekt COZY01 är oerhört glädjande. Projekt som väljs ut för finansiering genom Eurostars måste vara nyskapande och ha en tydlig marknadsorientering. Endast cirka 30 procent av alla ansökningar till Eurostars är framgångsrika, vilket understryker hur noggrann och selektiv urvalsprocessen är. Eurostars-finansieringen utgör därmed en tydlig kvalitetsstämpel på COZY01-projektet. Anslaget från Eurostars kommer att finansiera centrala delar av den fortsatt utvecklingen av COZY01 och innebär också att projektet har fått en väldigt viktig extern validering ”, säger CombiGenes vd Peter Ekolind i en kommentar.

Om smärtprogrammet COZY
Smärtprogrammet COZY utvecklas för att erbjuda effektiv smärtlindring utan de biverkningar som dagens behandlingar ofta ger upphov till. Detta är möjligt tack vare att Zyneyros forskare har identifierat en ny biologisk verkningsmekanism vilken utgör grunden för smärtprogrammet COZY. Verkningsmekanismen upptäcktes av Zyneyros forskare medan de fortfarande var vid Köpenhamns universitet. Programmet består av två projekt: en peptidbehandling (kortvarig behandling) och en genterapibehandling med potentiellt livslång effekt. Patientens sjukdomsbild och eventuella andra faktorer kommer att styra valet av terapi, COZY01 eller COZY02. Programmet drivs gemensamt av CombiGene och Zyneyro och projektets kostnader och framtida intäkter delas lika mellan de två företagen.

Om Zyneyro ApS
Zyneyro grundades av en grupp forskare från institutionen för neurovetenskap vid Köpenhamns universitet och en grupp entreprenörer från Marigold Innovation som tillsammans har lång erfarenhet av alla aspekter av tidig läkemedelsutveckling och företagande. Bolagets forskare har i mer än 15 år arbetat för att förstå hjärnans och nervsystemets förmåga att anpassa sig till påverkan från omgivande miljö. Zyneyros mål är att omsätta denna kunskap om modulering av neuronal interaktion för att utveckla ett antal läkemedelskandidater. De projekt som ingår i samarbetet med CombiGene avser behandling av smärta. Zyneyro avser också att utveckla andra läkemedelskandidater för andra indikationer än smärta.

Om Eurostars
Eurostars är del av det Europeiska partnerskapet för innovativa små och medelstora företag (SME:s). Eurostars riktar sig främst till innovativa små och medelstora företag som ingår i internationella projekt. Det går att söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.

Dela