Delårsrapport Januari – september 2018 för CombiGene AB (publ)

Tredje kvartalet juli – september 2018

  • Nettoomsättning: 8 (0) TSEK
  • Under perioden har bolaget tillgodoräknat sig 2 129 TSEK i intäkt från det inbetalade EU-bidraget (Horizon 2020)
  • Resultat efter finansiella poster: -5 828 (-2 815) TSEK
  • Resultat per aktie: -0,30 (-0,17) SE

Verksamheten under tredje kvartalet 2018

  • CombiGenes företrädesemission tecknas till 148 procent. Genom företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 31 MSEK före avdrag för emissionskostnader vilka uppgick till ca 5,6 MSEK
  • CombiGene erhåller en första delbetalning om ca 1,5 miljoner euro från Horizon 2020
  • Veterinärmedicinföretaget Panion Animal Health AB rapporterar om säkerhetsstudie med hundar – inga negativa observationer. Panions behandling är baserad på den genterapeutiska teknologi som CombiGene utvecklat och som CombiGene har utlicensierat till Panion för användning inom det veterinärmedicinska området

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Extra bolagsstämma godkände villkoren i företrädesemissionen avseende teckningsoptionerna som erhölls vederlagsfritt

VD-ord

Årets tredje kvartal var mycket positivt för CombiGene. Låt mig börja med att rikta ett varmt tack till alla aktieägare, gamla såväl som nya, för det förtroende ni visar CombiGene. Den företrädesemission vi genomförde i september tillförde Bolaget 31 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemission hade en teckningsgrad om cirka 148 procent, vilket innebär att emissionsgarantierna inte behövts tas i anspråk.

I kvartalet fick CombiGene, efter det att vi uppfyllt alla formella krav, också en första delbetalning om 1,5 miljoner euro från Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Totalt kommer Horizon 2020 att satsa 3,36 miljoner euro på vårt genterapiprojekt.

Stark finansiell ställning
Kapitalet från Horizon 2020 och den mycket framgångsrika företrädesemissionen ger oss en stark finansiell ställning och resurser att fortsätta utvecklingen av vår läkemedelskandidat CG01 med full kraft och utan dröjsmål. Konkret innebär detta att vi under 2018 och 2019 tillsammans med vår partner CGT Catapult kommer att utveckla tillverkningsmetoden för CG01.

En ny fas i epilepsiprojektet
Under 2017 genomförde vi tre lyckosamma prekliniska studier med CG01 och under inledningen av 2018 inledde vi ett samarbete med brittiska CGT Catapult för att tillsammans med dem ta fram en GMP-klassad tillverkningsmetod för CG01. Detta är ett avancerat och i flera delar banbrytande arbete – ingen har någonsin utvecklat en genterapi mot epilepsi.

Utvecklingen av en tillverkningsmetod för en virusvektor är en process som tar lång tid, men det kommer att finnas några tydliga milstolpar i projektet, bland annat biodistributions- och toxikologistudier som är planerade att initieras under nästa år. Vi kommer inte att kunna presentera lika frekventa milstolpar i projekt som vi gjorde under 2017/2018, men detta innebär inte på något sätt att vi tappar tempo i utvecklingsarbetet. Tvärtom – med kapitalet från företrädesemissionen och Horizon 2020 är CombiGene mycket väl rustat att driva projektet framåt med full kraft. För att ge en löpande och detaljerad information om vad som händer i CG01-projektet kommer vi i våra kvartalsrapporter (med början i denna rapport) att ha ett nytt avsnitt signerat Karin Agerman, CombiGenes forsknings- och utvecklingschef. Karin kommer där att redogöra hur CG01-projektet utvecklats i kvartalet. Vissa kvartal kommer innehålla betydande milstolpar, i andra kvartal kommer nyheterna inte vara lika stora, men vår ambition är att kontinuerligt ge Bolagets aktieägare en uppdaterad bild av framstegen i projektet.

Stora investeringar i genterapi
Låt mig avsluta detta VD-ord med att konstatera att genterapin verkligen är ett av läkemedelsindustrins allra hetaste områden. Bara under det första halvåret i år uppgick de globala investeringarna i genterapi till USD 5,8 miljarder!

Jan Nilsson
VD

Dela