Delårsrapport januari-september 2016 för CombiGene AB (publ)

Tredje kvartalet juli-september

 • Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster: -2 461 (-1 328) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,21 (-0,12) SEK.
 • Likviditeten vid periodens utgång: 5 987 (10 632) TSEK.
 • Soliditeten vid periodens utgång: 85 (98) %.
 • Det helägda dotterbolaget Panion Animal Health AB delades ut till CombiGene AB:s aktieägare, med avstämningsdag den 30 september.

Perioden januari-september

 • Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster: -6 197 (-4 103) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,53 (-0,40) SEK.
 • Likviditeten vid periodens utgång: 5 987 (10 632) TSEK.
 • Soliditeten vid periodens utgång: 85 (98) %.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Jan Nilsson tillträdde som ny VD, efter avgående Bengt Westrin, den 1 oktober 2016.
 • Den 6 oktober genomfördes ett vetenskapligt råd- givningsmöte med svenska Läkemedelsverket.

Om CombiGene

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan använ- das mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och  bygger

på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget.  www.combigene.com.

VD har ordet

Det är med stolthet och glädje jag tar över rodret i detta mycket spännande bolag som befinner   sig i forskningens framkant. Vi börjar nu se att  det kommer godkända läkemedel som bygger på genterapi vilka kommer patienter till del. Vi har nyligen valt en läkemedelskandidat (candidate drug, CD) som förenar de önskade egenskaperna på ett optimalt sätt och det gör att vi går  en

mycket intressant och intensiv framtid till mötes. Vi kan nu på allvar börja utveckla ett läkemedel som ger läkare ett behandlingsalternativ för de epilepsipatienter som inte blir hjälpta av dagens terapier. CombiGene har nått ett stadium där forskning  övergår  till utveckling.

Vår närmaste uppgift är att göra färdigt den prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten och säkerställa att vi följer det digra regelverk som krävs. Vid ett vetenskapligt rådgivningsmöte hos svenska Läkemedelsverket i oktober presenterades nästa fas i utvecklingsprogrammet. Mötet hölls i god anda och behandlingskonceptet togs väl emot  av Läkemedelsverket.

Fokus just nu är att göra färdigt en preklinisk studie för att fastställa vilken dos vi ska använda  i det fortsatta arbetet. Vi ska även använda vår läkemedelskandidat i en annan preklinisk studie där vi följer resultatet över längre tid, något  som

efterliknar den mänskliga epilepsisjukdomen på ett mycket realistiskt sätt.

Det är också viktigt för oss att fortsätta vår dialog med de stora läkemedelsföretagen. I början på november representerade jag CombiGene på den stora partneringkonferensen BIO-Europe i Köln.  Här kunde jag konstatera att intresset för genterapi är stort. Flera stora läkemedelsföretag bygger nu egna avdelningar där man uteslutande arbetar med genterapi.

CombiGene är således inom ett område som uppmärksammas mycket och vi är tidigt ute. Företaget är sprunget ur ett samarbete mellan Epilepsicentrum vid Lunds universitets medicinska fakultet och Köpenhamns universitet. Detta samarbete ger CombiGene en bred bas och vi har idag en teknologi som vi tror kommer att kunna hjälpa väldigt många människor i framtiden.

Målsättningen är även att bredda bolaget, det vill säga även titta på andra diagnoser än epilepsi. Mitt arbete följer CombiGenes devis: att utveckla nya behandlingsmetoder för neurologiska sjukdomar, med högre träffsäkerhet, bättre effekt och färre biverkningar.

Jan Nilsson

VD CombiGene AB (publ)

Verksamheten under tredje kvartalet 2016

Inom själva utvecklingsprojektet har den viktigaste aktiviteten varit att identifiera och kontraktera en kontraktsforskningsorganisation, en s k CRO, för att göra en dos-respons-studie med den kandidatvektor CG01 som valdes i slutet av föregående kvartal. En CRO har nu valts och studien har startat och för- väntas vara klar i början på nästa år. En annan viktig aktivitet var förberedelserna för det vetenskapliga rådgivningsmötet med Läkemedelsverket som sedan hölls den 6 oktober.

Inom området affärsutveckling har uppföljning skett till CombiGenes deltagande i BIO International Convention i San Francisco i juni, och har bekräftat att intresset för genterapi inom bolagets område är stort.

Den 30 augusti meddelade VD Bengt Westrin sin uppsägning. Rekrytering av en efterträdare startade omgående och redan 26 september kunde meddelas att en ny välmeriterad VD, Jan Nilsson, rekryterats vilken tillträdde formellt den 1 oktober.

I slutet av kvartalet verkställdes det beslut som togs av årsstämman att dela ut det helägda dotterbolaget Panion Animal Health AB (f d CombiGene Vet AB) till CombiGene AB:s aktieägare. Avstämningsdagen var den 30 september, och idag är bolagen helt åtskilda och CombiGene AB äger inga aktier i Panion Animal Health AB.

Finansiell information

Intäkter och resultat

Bolaget har inte haft någon omsättning under perioden januari-september. Rörelseresultatet för perioden uppgår till – 6 197 TSEK. De huvudsakliga kostnaderna under perioden har hänfört sig till forsk- ning & utveckling, arvoden till VD och konsulter.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet för perioden januari-september uppgår till -3 389 MSEK. Likviditeten vid periodens utgång uppgår till 5 987 MSEK. Soliditeten uppgår till 85,02%.

Aktien

Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till

11 801 593 st med kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier är av samma slag och har samma rösträtt.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden till 1 (0), av vilka 0 (0) är kvinnor. Därtill kom f d VD som var anlitad som konsult.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett läkemedelsutvecklingsbolag av CombiGenes typ kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, och det finns många faktorer som negativt kan påverka sannolikheten för kommersiell framgång. De risker som i Bolagets nuvarande skede bedöms som viktigast att beakta är risken för att CombiGenes metod inte är säker eller inte är effektiv, samt risken för att verksam- heten inte kan få erforderlig finansiering. Under tredje kvartalet har inga väsentliga förändringar avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat.

Principer för delårsrapportens upprättande CombiGene tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering.

Granskning av revisor

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande finansiell rapport

Bokslutskommuniké för 2016 den 16 februari 2017.

Lund den 17 november 2016, CombiGene AB (publ)

Arne Ferstad

Ordförande

Morten Albrechtsen

Styrelseledamot

Lars Thunberg

Styrelseledamot

Peter Nilsson

Styrelseledamot

Per Ericsson

Styrelseledamot

Jan Nilsson

Verkställande direktör

Dela