Delårsrapport januari – mars 2024 för CombiGene AB (publ)

Januari – mars 2024
Nettoomsättning: 326 (2 168) TSEK.
Övriga rörelseintäkter: 1 042 (0) TSEK.
Resultat efter finansiella poster: -14 194 (-14 617) TSEK.
Resultat per aktie: -0,72 SEK (-0,74).
Likvida medel: 90 318 (120 506) TSEK.

Händelser under perioden
• CombiGene har återtagit de globala rättigheterna till epilepsiprojektet CG01 från Spark Therapeutics då uppsägningstiden
för samarbets- och licensavtalet mellan de två bolagen har löpt ut.
• CombiGene avslutar den prekliniska utvecklingen av lipodystrofiprojektet CGT2.
• CombiGenes epilepsiprojekt CG01 har beviljats patent i två nya länder, Australien och Indien.

Händelser efter periodens utgång
• CombiGene inleder samarbete med Västra Hamnen Corporate Finance.

Dela