Delårsrapport januari – mars 2021 för CombiGene AB (publ)

Första kvartalet januari – mars 2021
• Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 5 118 (4 058) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: -10 856 (-7 583) TSEK.
• Resultat per aktie: -0,05 (-0,12) SEK.
• Likviditet vid periodens utgång: 34 091 (9 545) TSEK.
• Soliditet vid periodens utgång: 87,87 (32,97)%.

Händelser under perioden
• CombiGenes styrelse beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 75 MSEK.
• Svar från de svenska och brittiska läkemedelsmyndigheterna konfirmerar CombiGenes plan för CG01:s avslutande
prekliniska studier.
• Materialet från den första storskaliga.produktionen av CG01 frisläpps för användning i de avslutande delarna av det prekliniska programmet.
• Inom CG01-projektet inleds prekliniska biodistributions- och toxikologistudier.
• CombiGenes lipodystrofiprojekt tilldelas 882 500 EUR i utvecklingsanslag av EU:s Eurostars-program.

Händelser efter periodens utgång
• CombiGene slutför den fullt garanterade företrädesemissionen och bolaget tillförs cirka 75 MSEK.
• Kallelse till årsstämma i CombiGene AB.

Dela