Delårsrapport januari – mars 2020

Perioden januari – mars 2020

 • Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter: 4 058 (1 635) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster: -7 583 (-2 471) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,12 (-0,05) SEK.
 • Likviditet vid periodens utgång: 9 545 (28 228) TSEK.
 • Soliditet vid periodens utgång: 32,97 (84,90)%.

Verksamheten under första kvartalet 2020

 • Styrelsen i CombiGene AB beslutar att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare med ett belopp om högst 32,5 MSEK. Nyemissionen görs i enlighet med det bemyndigande till styrelsen som lämnades av årsstämman i CombiGene den 16 maj 2019.
 • CombiGene avslutar den prekliniska farmakokinetikstudien i CG01-projektet. Utfallet från studien är mycket lovande och bekräftar att CG01 skapar ett långvarigt uttryck av NPY och Y2.
 • CombiGene avslutar en preklinisk inlärnings- och minnesstudie inom CG01-projektet. Utfallet från studien är mycket tillfredsställande och visar att NPY och Y2, de verksamma substanserna i CG01, inte har någon signifikant negativ påverkan på kognitiva funktioner.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Cobra Biologics uppnår en viktig milstolpe i CombiGenes epilepsiprojekt CG01 genom leverans av den första DNA-plasmiden som behövs för att producera CG01. Produktionsmetod för plasmider är nu färdigutvecklad och den första plasmiden är producerad för senare tillverkning av CombiGenes genterapeutiska läkemedelskandidat CG01.
 • CombiGene slutför den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner, s.k. units, som beslutades av styrelsen den 18 februari 2020. Teckningstiden löpte från och med den 20 mars 2020 till och med den 3 april 2020. Företrädesemission tecknades med ett belopp om 26,28 MSEK före emissionskostnader.
 • CombiGene AB genomför en riktad emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om totalt 4 MSEK till Modelio Equity AB (publ) (”Modelio”) samt Oscar Molse enligt i huvudsak samma villkor som CombiGenes ovan nämnda företrädesemission.

VD-ord
Året 2020 har börjat på ett mycket positivt sätt för CombiGene. Vi har genomfört en framgångsrik företrädesemission som försett bolaget med drygt 26 miljoner kronor före emissionskostnader. Dessutom genomförde vi en riktad emission som tillförde ytterligare 4 miljoner före emissionskostnader. Vi är därmed bättre rustade att fortsätta arbetet med såväl vårt epilepsiprojekt CG01 som vårt projekt inom partiell lipodystrofi, CGT2. Båda projekten har haft en positiv start på året med lyckosamma studier och framsteg inom utvecklingen av produktionsmetod för CG01 och design av vektorer inom CGT2.

Dela