Delårsrapport januari-mars 2017 för CombiGene AB (publ)

Första kvartalet januari – mars 2017

 • Nettoomsättning: 3 000 (0) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster: 249 (-1 397) TSEK.
 • Resultat per aktie: 0,02 (-0,12) SEK.
 • Likviditeten vid periodens utgång: 11 915 (10 291) TSEK
 • Soliditeten vid periodens utgång: 92 (94) %.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I början av april månad initierades den planerade prekliniska långtidsstudien av Bolagets läkemedels kandidat för behandling av epilepsi.
 • Kallelse till ordinarie årsstämma 9 maj 2017 publicerad.
 • Bolagets årsredovisning för 2016 offentliggjordes den 18 april.
 • CombiGene deltog i ”Gene Therapy for Rare Disorders” i april i Boston.

Om CombiGene

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget.

www.combigene.com.

VD har ordet

2016 var ett bra år då vi levererade enligt plan på våra stora milstolpar med val av läkemed- elskandidat och vetenskapligt rådgivningsmöte med Läkemedelsverket. Första kvartalet 2017 innebar en fortsättning av denna positiva utveckling. Kvartalets höjdpunkter utgjordes av Bolagets framgångsrika nyemission, som övertecknades med 31 procent, och det positiva utfallet av vår dos-responsstudie, som båda tillförde ytterligare energi och tillförsikt till vår verksamhet. Efter första kvartalets utgång initierade vi den långtidsstudie som kommer att löpa under 2017/2018.

Övertecknad företrädesemission

Motivet för företrädesemissionen som vi genomförde i kvartalet var att skapa finansiella förutsättningar för att genomföra en långtidsstudie av vår läkemedelskandidat. Det var därför mycket glädjande att se det förtroende som såväl gamla som ny aktieägare visade oss genom att teckna aktier i CombiGene.

Positivt utfall av dos-responsstudien

Under årets första kvartal erhöll vi också finala data från den dos-responsstudie som vi genomfört i samarbete med Pharmaseed Ltd. Studien bekräftade att vår läkemedelskandidat, precis som vi förväntade oss, har avsedd dosberoende anti-epileptisk effekt.

Långtidsstudien påbörjad

Det positiva utfallet från dos-responsstudien och det kapitaltillskott vi erhöll genom företrädesemissionen innebar att vi under inledningen av kvartal två kunde initiera den prekliniska långtidsstudie som är nästa viktiga milstolpe på vägen till färdigt läkemedel.

Långtidsstudien kommer att genomföras vid Universitetssjukhuset i Skåne och under ledning

av professor Merab Kokaia. Syftet med studien är framför allt att ge ytterligare stöd för den antiepileptiska effekten av vår läkemedelskandidat. Modellen som vi kommer att använda har många Delårsrapport januari – mars 2017 för CombiGene AB (publ) likheter med mänsklig epilepsi, inklusive spontana kramper och underliggande förändringar i hjärnan och resultatet kommer att vara en viktig del av vårt underlag för fortsatt utveckling.

Merab Kokaia är en av CombiGenes vetenskapliga grundare, och han har en unik preklinisk modell och kompetens, även jämfört med stora professionella CRO-bolag (Contract Research Organisation), vilket borgar för att vi får en god kontinuitet i projektet. Studien beräknas vara klar under första halvåret 2018.

Stärkt kommunikation med våra aktieägare

CombiGene verkar inom ett mycket innovativt medicinskt forsknings- och utvecklingsområde, som kan komma att revolutionera behandlingsmetoder och ge miljontals människor bättre livskvalitet. För att kunna berätta om vår verksamhet och sätta den i ett större sammanhang och dessutom prata om genterapi i mer generella termer lanserade vi under årets första kvartal tidningen Genevägen. Tanken med tidningen är att hålla våra aktieägare uppdaterade om CombiGenes resa och utveckling, och låta dem ta del av våra forskningsrön och framgångar på ett intressant och stimulerande sätt.

Jan Nilsson

VD CombiGene AB (publ)

Verksamheten under första kvartalet 2017

 • Fokus på epilepsiprojektet. Under årets första kvartal låg fokus på att driva CombiGenes epilepsiprojekt.
 • Företrädesemission. I januari beslöt styrelsen att föreslå en företrädesemission och en extra bolagsstämma hölls den 24 januari. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Emissionen var garanterad till 80.5 procent och vid teckningstidens utgång kunde konstateras att emissionen var kraftigt övertecknad. Bolaget tillfördes cirka 14,2 miljoner före emissionskostnader. I samband med företrädesemissionen genomfördes ett stort antal informationsmöten i samarbete med bland annat Aktiespararna och AktieTorget.
 • Resultat från dos-responsstudien. Under kvartalet fick bolaget, som väntat, resultatet av dos-responsstudien som visade att bolagets läkemedelskandidat har en dosberoende antiepileptisk effekt. Baserat på denna information kunde den sista planeringen genomföras för att kunna initiera en långtidsstudie hos Professor Merab Kokaia vid Lunds Universitet.
 • Licensavtal. Bolaget har under perioden fakturerat 3 000 TSEK för en s.k. ’signing fee’ enligt det avtal som slutits med Panion Animal Health AB.

Finansiell information

Intäkter och resultat

Bolaget har omsatt 3 000 TSEK under perioden januari-mars. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 249 TSEK. De huvudsakliga kostnaderna under perioden har hänfört sig till forskning & utveckling, arvoden till VD och konsulter. Omsättningen hänför sig till den ’signing fee’ enligt det avtal som slutits med Panion Animal Health AB.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet för perioden januari-mars uppgår till 8 860 TSEK.  Likviditeten vid periodens utgång upp-går till 11 915 TSEK. Soliditeten uppgår till 92,353 %.

Aktien

Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till  16 522 230 st med kvotvärde om 0,10 SEK. Periodens genomsnittliga antal aktier uppgår till 13 847 202. Samtliga aktier är av samma slag och har samma rösträtt.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden till 2 (1), av vilka 1 (0) är kvinnor. Därtill kom VD som var anlitad som konsult.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett läkemedelsutvecklingsbolag av CombiGenes typ kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, och det finns många faktorer som negativt kan påverka sannolikheten för kommersiell framgång. De risker som i Bolagets nuvarande skede bedöms som viktigast att beakta är risken för att CombiGenes metod inte är säker eller inte är effektiv, samt risken för att verksamheten inte kan få erforderlig finansiering. Under första kvartalet har inga väsentliga förändringar avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

CombiGene tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering.

Granskning av revisor

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande finansiell rapport

Delårsrapport januari-juni 2017, den 17 augusti 2017.

Arne Ferstad
Ordförande

Morten Albrechtsen
Styrelseledamot

Lars Thunberg
Styrelseledamot

Peter Nilsson
Styrelseledamot

Susana Ayesa Alvarez
Styrelseledamot

Jan Nilsson
Verkställande direktör

Dela