Delårsrapport januari-mars 2016 för CombiGene AB (publ)

Perioden januari-mars

 • Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster: -1 390 (-1 056) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,12 (-0,12) SEK.   
 • Likviditeten vid periodens utgång: 9 665 (4 182) TSEK.
 • Soliditeten vid periodens utgång: 93,61 (87,37) %.
 • Två prekliniska studier avslutade och två påbörjade, inom ramen för kontraktsforskningsavtalen med Lunds respektive Köpenhamns universitet.
 • En ny patentansökan inskickad.
 • Den andra av två teckningsperioder för teckningsoption TO 1 avslutad, vilken tillsammans med den första perioden i oktober 2015 inbringade 3 157 TSEK efter avdrag för emissionskostnader.
 • Styrelsebeslut att föreslå utdelning av det helägda dotterbolaget CombiGene Vet AB till CombiGene AB:s aktieägare.
 • Ett ovillkorat aktieägartillskott på 500 TSEK till helägda dotterbolaget CombiGene Vet AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Årsstämmobeslut 4 april om att genomföra utdelning av helägda dotterbolaget CombiGene Vet AB och bemyndigande av styrelsen i CombiGene AB att bestämma avstämningsdatum för detta.
 • Årsstämmobeslut 4 april om utgivande av högst 353 760 teckningsoptioner som del av incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Om CombiGene

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

VD har ordet

Det första kvartalet var en intensiv tid och det höga tempot verkar fortsätta. Det har både handlat om utvecklingsprojektet och om mera bolagsrelaterade frågor. Inte minst, förberedelserna inför årsstämman och beslutet om att dela ut CombiGene Vet AB till CombiGene AB:s aktieägare. Detta var den första bolagsstämman för CombiGene som noterat bolag och första för mig som VD i ett noterat bolag. 

När det gäller beslutet att dela ut CombiGene Vet AB så var stämmobeslutet den 4 april bara starten, och mycket arbete återstod. T ex att rekrytera erfarna befattningshavare, att komplettera styrelsen, och sist men inte minst att förbereda för den notering som vi planerar ska ske under 2016.

I VD-ordet brukar jag berätta om nyheter inom genterapiområdet men denna gång vill jag uppmärksamma en nyhet som har med epilepsi att göra men inte genterapi. Nyheten är från mitten av mars och handlade om det brittiska bolaget GW Pharmaceuticals, som är noterat på NASDAQ i New York och på London-börsen. De presenterade då positiva Fas III data för sitt läkemedel Epidiolex på Dravet syndrom vilket är en sällsynt och mycket allvarlig form av epilepsi hos barn och för vilken ingen säker och effektiv behandling finns idag. Som en reaktion på nyheten dubblades bolagets marknadsvärde, från cirka 1 miljard dollar till 2 miljarder dollar. CombiGene har förstås en bit kvar till dessa nivåer, men utvecklingen för GW Pharmaceuticals visar vilket värde aktiemarknaden sätter på nya epilepsiläkemedel.

Bengt Westrin
VD CombiGene AB (publ)

Verksamheten under första kvartalet 2016

Den i särklass viktigaste händelsen inom utvecklingsprojektet var att de två s k expressionsstudierna slutfördes, och det kunde konstateras att NPY och Y2 hade uttryckts på bra nivåer. Något slutligt val av vektor görs inte baserat på enbart detta, men studierna förflöt bra och utan förseningar. Därefter startades två nya studier, för att bekräfta att denna expression – såsom förväntat – även ger upphov till den antiepileptiska effekten. Två olika djurmodeller används, som är beprövade sedan tidigare i Merab Kokaias och David Woldbyes akademiska verksamhet. Några resultat kan inte meddelas ännu, men tidsplanen ligger fast att innan sommaren ha valt ut vår kandidatvektor som ska utvecklas vidare mot en produkt till patienter.

En annan viktig aktivitet har varit att identifiera en tillverkningspartner som kan tillverka vektorn i större skala än nu och enligt Good Manufacturing Practice (GMP). Tre potentiella partners identifierades, vilka efter periodens slut inkom med förtroendeingivande offerter.

Bolaget har också låtit ett konsultbolag göra en studie om vilka priser och subventioneringar som kan bli aktuella när CombiGenes produkt når marknaden. Metoden som användes var en s k värdebaserad jämförelse, mellan å ena sidan bolagets produkt ("target product profile") och å andra sidan en verklig epilepsiprodukt som finns på marknaden idag med kända effekter och känt pris. Resultatet bekräftar att CombiGenes produkt har en stark kommersiell potential.

Under februari och mars pågick förberedelser inför årsstämman. Det var CombiGenes första årsstämma som noterat bolag och dessutom fanns två extraordinära beslut på agendan: utdelning av dotterbolaget CombiGene Vet AB och införandet av ett incitamentsprogram. I synnerhet utdelningsbeslutet av CombiGene Vet AB har medfört en hel del aktiviteter men då merparten av dessa inföll efter kvartalets slut beskrivs de inte närmre här.

Finansiell information

Redovisning av dotterbolag

Då dotterbolaget CombiGene Vet AB ännu inte bedöms som väsentligt har CombiGene AB valt att inte upprätta någon koncernredovisning. Vid periodens utgång fanns det 582 TSEK i likvida medel i dotterbolaget CombiGene Vet AB, vilket motsvarar det bokförda värdet av andelarna i dotterbolaget.

Intäkter och resultat

Bolaget har inte haft någon omsättning under perioden januari-mars. Rörelseresultatet för perioden uppgår till -1 390 TSEK. De huvudsakliga kostnaderna under perioden har hänfört sig till forskning & utveckling, arvoden till VD och konsulter, samt bolagsjuridisk hjälp.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet för perioden uppgår till 289 TSEK.  Likviditeten vid periodens utgång uppgår till 9 665 TSEK. Soliditeten uppgår till 93,61 %.

Aktien

Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 11 801 593 st med kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier är av samma slag och har samma rösträtt.

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden till 1 (0), av vilka 0 (0) är kvinnor. Därtill kommer VD och projektledare Bengt Westrin som är anlitad på konsultkontrakt genom sitt bolag Tarpoon Bioscience AB.  

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett läkemedelsutvecklingsbolag av CombiGenes typ kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, och det finns många faktorer som negativt kan påverka sannolikheten för kommersiell framgång. De risker som i Bolagets nuvarande skede bedöms som viktigast att beakta är risken för att CombiGenes metod inte är säker eller inte är effektiv, samt risken för att verksamheten inte kan få erforderlig finansiering. Under första kvartalet har inga väsentliga förändringar avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För de kommande sex månaderna förväntas den nu aktuella riskbilden inte väsentligen ändras.

Principer för delårsrapportens upprättande

CombiGene tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering.

Granskning av revisor

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande finansiell rapport

Delårsrapport januari-juni 2016, den 17 augusti 2016.

Lund den 18 maj 2016, CombiGene AB (publ)

Arne Ferstad
Ordförande

Lars Thunberg
Styrelseledamot

Per Ericsson
Styrelseledamot

Morten Albrechtsen
Styrelseledamot

Peter Nilsson
Styrelseledamot

Bengt Westrin
Verkställande direktör

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)
Bengt Westrin, VD
Tel: 070 – 265 48 62
E-post: bengt.westrin@combigene.com

Dela