Delårsrapport januari – juni 2022 för CombiGene AB (publ)

April – juni 2022
• Nettoomsättning: 4 738 (0) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 9 865 (839) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: 4 516 (-15 402) TSEK.
• Resultat per aktie: 0,23 (-0,85) SEK.

Januari – juni 2022
• Nettoomsättning: 16 141 (0) TSEK.
• Övriga rörelseintäkter: 12 967 (5 957) TSEK.
• Resultat efter finansiella poster: 1 832 (-26 258) TSEK.
• Resultat per aktie: 0,09 (-1,78) SEK.
• Likviditet vid periodens utgång: 125 953 (82 376) TSEK.
• Soliditet vid periodens utgång: 97 (97) %.

Händelser under perioden
• CombiGene stärker sin kapacitet inom projektledning med Alvar Grönberg som Senior Project Manager
• Den 19 maj 2022 höll CombiGene AB årsstämma i Stockholm.
– Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Peter Nilsson, Bert Junno, Jonas Ekblom, Per Lundin och Gunilla Lundmark till styrelseledamöter. Bert Junno omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Mazars AB.
– Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av LTI 2022, riktad emission av 900 000 teckningsoptioner, överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagare i LTI 2022 samt överlåtelse av teckningsoptioner för att täcka kostnader för LTI 2022 och bemyndigande att ingå swapavtal. En närmare beskrivning av LTI 2022 återfinns i kallelsen till årsstämman 2022.
• CombiGene deltar i GeneNova-samarbete för att utveckla AAV-baserade genterapier

Händelser efterperiodens utgång
• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Länk till rapporten

Dela