Delårsrapport Januari – juni 2018 för CombiGene AB (publ)

Andra kvartalet april – juni 2018

  • Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
  • Resultat efter finansiella poster: – 2 159 (-3 101) TSEK.
  • Resultat per aktie: -0,13 (-0,19) SEK.

Verksamheten under andra kvartalet 2018

  • Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och utveckling, satsar 3,36 miljoner euro på CombiGenes fortsatta utveckling och kommersialisering av Bolagets genterapiprojekt med fokus på svårbehandlad epilepsi.
  • Årsstämman i CombiGene AB (publ), hölls den 3 maj 2018.
  • CombiGene deltog i ett möte med Innovation Task Force som EMA (European Medicines Agency) har etablerat för att skapa en möjlighet för företag att få ta del av synpunkter och råd från EMA:s erfarna vetenskapliga bedömare och personer med expertis inom medicinska innovationer.
  • VD deltog i 2018 BIO International Convention i Boston 3-7 juni. Flera viktiga partneringmöten genomfördes, både uppföljning av tidigare kontakter och etablerandet av nya.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 22 augusti beslutade CombiGenes styrelse att, med bemyndigande från bolagsstämman, genomföra en företrädesemission av Units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Vid fullteckning av aktier i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 31,0 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 5,6 MSEK, varav cirka 2,3 MSEK utgör ersättning för garantiåtaganden, vilket ger en nettolikvid om cirka 25,4 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2018/2019 tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 13,8 – 17,2 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka mellan 0,5 – 0,6 MSEK vilket ger en nettolikvid om mellan cirka 13,3 MSEK och 16,6 MSEK.
  • Bolaget har erhållit garantiåtaganden om cirka 75 procent av Företrädesemissionens totala belopp.

VD-ord
Den 15 maj meddelade Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och utveckling, att de satsar 3,36 miljoner euro på fortsatt utveckling och kommersialisering av CombiGenes genterapiprojekt. Betydelsen av detta stöd är svår att överskatta och för mig personligen är finansieringen från Horizon 2020 en av de absoluta höjdpunkterna i min långa karriär inom svensk och internationell läkemedelsindustri.

Ett långsiktigt arbete med Horizon 2020
Anslaget om 3,36 miljoner euro från Horizon 2020 är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet arbete från CombiGenes sida. Under 2017 tilldelades vi ett så kallat Seal of Excellence av Horizon 2020 efter att ha presenterat vår forskning för deras experter och under våren 2018 genomförde vi en förnyad ansökan. Den utvärdering som Horizon 2020 genomförde i samband med vår nya ansökan omfattade, som tidigare, kvaliteten på vår forskning och utveckling, men fokus låg nu på att bedöma Bolagets organisation och framtida affärsmöjligheter.

Två saker är värda att lyfta fram. För det första ansökte CombiGene om en ovanligt hög summa vilket vi också beviljades. För det andra fick CombiGene också ett mycket högt betyg av Horizon 2020. Alla bolag som ansöker om medel inom Horizon 2020 bedöms enligt en femtongradig betygsskala och vårt samlade betyg uppgick till utmärkta 13,95.

Stärkt finansiell ställning
Anslaget från Horizon 2020 innebär att CombiGenes finansiella ställning stärks på ett avgörande sätt. Konkret innebär kapitalet som tillförs Bolaget att vi kan fortsätta vår produkt- och affärsutveckling med full kraft och utan dröjsmål. Innan pengarna betalas ut måste CombiGene uppfylla ett antal villkor. Bland annat måste vi, som nämnts tidigare, säkra egen delfinansiering av projektet i storleksordningen 30 procent av stödet. Genom den nyligen offentliggjorda företrädesemissionen har vi säkerställt detta.

Spännande framtid
Genterapi är ett av de mest spännande områdena inom dagens läkemedelsutveckling. Möjligheten att genom genterapi radikalt förbättra livskvaliteten för miljoner människor engagerar ledande forskare och vetenskapsmän världen över. I början av 2018 bedrevs det över 300 kliniska studier inom genterapi och de globala investeringarna uppgick enligt Alliance for Regenerative Medicine till USD 3,1 miljarder under första kvartalet 2018. Även glädjande för vår satsning på CNS sjukdomar är ett intensifierat flöde av lukrativa avtal inom området. Tidigare i vår slöt bland annat det stora läkemedelsbolaget AbbVie ett utvecklingsavtal med Voyager Therapeutics som beräknas vara värt upp till en miljard USD. Affären kretsade kring genterapikandidater för behandling av Alzheimers sjukdom och de är, likt CombiGene’s kandidat CG01, AAV vektorburna behandlingar. Utöver avtal, så har det under den senaste tiden kommit flera intressanta genterapinyheter, bland annat har Pfizer meddelat att de påbörjat en fas III-studie för genterapibehandling av blödarsjuka.

Det är alltså i denna dynamiska forsknings- och utvecklingsmiljö som CombiGene verkar som Sveriges enda noterade genterapibolag. Med medlen från Horizon 2020 tillsammans med den finansiering som vi för tillfället arbetar på att säkerställa kommer CombiGene att kunna fortsätta att driva processutvecklingen av vår läkemedelskandidat CG01 för att under 2019 påbörja de regulatoriskt obligatoriska biodistributions- och toxikologistudierna. Framtiden har aldrig varit närmare.

Jan Nilsson
VD

Dela