Delårsrapport januari-juni 2015 för CombiGene AB (publ)

Andra kvartalet april-juni

* Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
* Resultat efter finansiella poster: -1 719 (0) TSEK.
* Resultat per aktie: -0,16 (0,00) SEK.
* Likviditeten vid periodens utgång: 12 723 (66) TSEK.
* Soliditeten vid periodens utgång: 97 (98) %.
* Noteringsemission slutförd 22 april, med en teckningsgrad på 493 %.
* 25 maj var första dagen för handel i Bolagets aktie och teckningsoption på AktieTorget.
* Styrelsebeslut 30 juni om att bilda dotterbolaget CombiGene Vet AB.

Januari-juni

* Nettoomsättning: 0 (0) TSEK.
* Resultat efter finansiella poster: -2 775 (-16) TSEK.
* Resultat per aktie: -0,29 (0,00) SEK.
* Likviditeten vid periodens utgång: 12 723 (66) TSEK.
* Soliditeten vid periodens utgång: 97 (98) %.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Validering av EPO-patent slutförd i 10 europeiska länder. Kontraktsforskningsavtal signerade med Lunds respektive Köpenhamns universitet. Dotterbolaget CombiGene Vet AB bildat.

Om CombiGene
CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är noterat på AktieTorget. www.combigene.com

VD har ordet
Att vara VD för ett noterat utvecklingsbolag kan vara en berg- och dalbana men hittills har det känts lätt att vara CombiGenes VD. Aktien togs emot väl vid noteringen 25 maj och kursutvecklingen har varit god. Arbetet tillsammans med grundarna i själva utvecklingsprojektet har varit positivt och intressant. De största utmaningarna ligger dock framför oss, och under hösten blir det spännande att följa de tester som på kontraktsbasis görs på Lunds och Köpenhamns universitet av de vektorer vi beställt från GeneDetect på Nya Zeeland. Fler vektorer än vad som ursprungligen planerats beställdes, vilket inte bara ökar chanserna att bland dem finna en optimal kandidat utan även kan stärka Bolaget i framtida diskussioner med regulatoriska myndigheter. GeneDetect kommer också att utföra vissa in vitro och in vivo tester på vektorerna, som komplement till det betydligt större test-program som planeras i CombiGenes egen regi på Lunds och Köpenhamns universitet.

Det helägda dotterbolag som styrelsen 30 juni beslöt skulle bildas har tilldragit sig en del positiv uppmärksamhet hos de investerare som följer Bolagets utveckling. CombiGene Vet AB:s verksamhet kommer emellertid att vara relativt blygsam till att börja med. Närmast på agendan är att sponsra en dansk studie på epilepsibehandling av hundar.

Slutligen en liten påminnelse om den teckningsoption som ingick vederlagsfritt i noteringsemissionen och som nu handlas på AktieTorget under beteckning CombiGene TO 1. Den kan utnyttjas för teckning av CombiGenes aktie för 7,50 kr, och det första utav två tillfällen att göra detta infaller 12-21 oktober.

Jag ser fram emot hösten och hoppas att även ni som läser detta gör det.

Bengt Westrin
VD CombiGene AB (publ)

Verksamheten under andra kvartalet april-juni 2015
Verksamheten under denna period handlade inledningsvis huvudsakligen om noteringsemissionen och noteringen. Inom själva utvecklingsprojektet skedde under maj och juni planering och förberedelser för höstens försök, och en förskottsbetald beställning av vektorer gjordes hos det nya zeeländska bolaget GeneDetect. Kontraktsforskningsavtal med Lunds respektive Köpenhamns universitet slutförhandlades, vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande i början på augusti, och interna rutiner och policydokument har utarbetats avseende PR & kommunikation samt Patentstrategier. Inledande diskussioner har förts med ett välrenommerat bolag med kapacitet för storskalig GMP-tillverkning av vektorer, men affärsförhandlingar eller planering har ännu inte skett.

Finansiell information

Intäkter och resultat
Bolaget har inte haft någon omsättning under perioden januari-juni. Rörelseresultatet för perioden januari-juni uppgår till -2 775 TSEK och för andra kvartalet till -1 719 TSEK. De huvudsakliga kostnaderna under andra kvartalet har hänfört sig till vektorbeställningen hos GeneDetect samt arvoden till VD och konsulter.  

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet för perioden januari-juni uppgår till 7 530 TSEK och för andra kvartalet till 8 540 TSEK. Likviditeten vid periodens utgång uppgår till 12 723 TSEK. Soliditeten uppgår till 97 %.

Aktien
Notering av Bolagets aktie på AktieTorget skedde 25 maj. Antal aktier vid periodens utgång var 11 344 000 st och kvotvärdet är 0,10 SEK per aktie. Det finns även 1 250 000 teckningsoptioner. Samtliga aktier är av samma slag och har samma rösträtt.

Personal
Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden till 0 (-), av vilka 0 (-) är kvinnor. VD och projektledare Bengt Westrin är anlitad på konsultkontrakt genom sitt bolag Tarpoon Bioscience AB.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett läkemedelsutvecklingsbolag av CombiGenes typ kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, och det finns många faktorer som negativt kan påverka sannolikheten för kommersiell framgång. De risker som i Bolagets nuvarande skede bedöms som viktigast att beakta är risken för att CombiGenes metod inte är säker eller inte är effektiv, samt risken för att verksamheten inte kan få erforderlig finansiering. Under andra kvartalet har inga väsentliga förändringar avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat, men den lyckade noteringsemissionen som ägde rum i maj minskade den finansieringsrelaterade risken på kort och medellång sikt. För de kommande sex månaderna förväntas den nu aktuella riskbilden inte ändras.

Principer för delårsrapportens upprättande
CombiGene tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport är upprättad enligt BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering.

Granskning av revisor
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande finansiell rapport
Delårsrapport 19 november 2015.

Lund den 19 augusti maj 2015, CombiGene AB (publ)

Arne Ferstad
Ordförande

Lars Thunberg
Styrelseledamot

Per Ericsson
Styrelseledamot

Morten Albrechtsen
Styrelseledamot

Peter Nilsson
Styrelseledamot

Bengt Westrin
Verkställande direktör

För ytterligare information:

CombiGene AB (publ)
Bengt Westrin, VD
Tel: 070 – 265 48 62
E-post: bengt.westrin@combigene.com

Dela