CombiGenes teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 utnyttjade till 98,4 procent

Den 18 februari 2020 respektive den 24 april 2020 emitterade CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) bland annat totalt 30 284 180 teckningsoptioner av serie TO4 genom en företrädesemission och genom en riktad emission till Modelio Equity AB (publ) samt Oscar Molse. Därefter, den 4 augusti 2020, emitterade CombiGene bland annat 21 588 125 teckningsoptioner av serie TO5 i en riktad emission till det ledande holländska life-science investmentföretaget Nyenburgh Holding BV. Den 30 november 2020 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av aktier. Efter periodens slut hade 29 466 723 teckningsoptioner av serie TO4 och 21 588 125 teckningsoptioner av serie TO5, totalt 51 054 848 teckningsoptioner, utnyttjats för teckning av lika många aktier. Detta motsvarar en sammanlagd nyttjandegrad om 98,4 procent. Givet teckningskursen om 0,5 kronor innebär detta att CombiGene tillförs 25 527 424 kronor före emissionskostnader.

Teckningen innebär att antalet aktier i CombiGene ökar med 51 054 848 aktier, från 178 222 176 aktier till 229 277 024 aktier och att aktiekapitalet ökar med 5 105 484,80 kronor, från 17 822 217,60 kronor till 22 927 702,40 kronor.

De aktier som tillkommer med anledning av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 innebär en utspädning om cirka 22 procent. Med utspädning avses antalet nyemitterade aktier till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO4 och TO5 i förhållande till det totala antalet aktier i CombiGene efter att de nya aktierna registrerats.

Dela