CombiGenes styrelse beslutar om företrädesemission av aktier

Styrelsen i CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 10,2 MSEK för befintliga aktieägare (”Erbjudandet” eller ”Företrädesemissionen”). Det kapital som tillförs Bolaget genom Erbjudandet skall främst användas till att finansiera Bolagets utveckling av tillverkningsprocessen för läkemedelskandidaten CG01 i samarbete med Cell and Gene Therapy Catapult (CGT Catapult). Samarbetet syftar till att utveckla en komplett och slutgiltig tillverkningsmetod som kommer göra det möjligt för CombiGene att gå vidare till kommersiell GMP-tillverkning och därefter kliniska försök.

Företrädesemission

Bakgrund
Bolaget uppnådde under 2017 planenligt tre viktiga milstolpar: en dos-responsstudie, en preklinisk ”proof-of-concept”-studie och en ”human expression”-studie. Samtliga studier gav positiva resultat. Nästa steg i utvecklingen av en fungerande terapi mot svårbehandlad epilepsi är framtagandet av tillverkningsprocessen som CombiGene kommer att genomföra i samarbete med brittiska Catapult. För denna nya fas behöver Bolagets rörelsekapital stärkas. Bolagets målsättning är att påbörja en klinisk studie 2019/2020.

Villkor för Erbjudandet
Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet avser högst 3 004 042 aktier. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen den 5 februari 2018 erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 3,40 SEK per aktie. Genom Erbjudandet kan aktiekapitalet komma att öka med högst 300 404,20 SEK till 1 952 627,20 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 3 004 042 aktier till 19 526 272 aktier. Allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i Erbjudandet utan företrädesrätt.

Erbjudandet kommer att genomföras enligt följande preliminära tidsplan:

  • Memorandum avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras den 9 februari 2018.
  • Sista dag för handel med aktier i CombiGene inklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 1 februari 2018.
  • Första dag för handel exklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 2 februari 2018.
  • Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet är den 5 februari 2018.
  • Teckningsperioden löper från och med den 12 februari till och med den 28 februari 2018.
  • Handel med teckningsrätter äger rum från och med den 12 februari till och med den 26 februari 2018.
  • Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 12 februari 2018 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas att ske i slutet av mars 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.combigene.com, AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

Viktig information
EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS
– ELLER ANDRA ÅRGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Jan Nilssons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018.

Dela