CombiGenes styrelse beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 75 MSEK

Styrelsen för CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 juni 2020, beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om högst 166 746 926 aktier. Givet att företrädesemissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 75 MSEK före emissionskostnader. En av bolagets större ägare, Nyenburgh Holding B.V., har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen. Nyenburgh Holding B.V. har vidare ingått garantiåtaganden uppgående till 25 MSEK, motsvarande cirka en tredjedel av företrädesemissionen. Totalt omfattas företrädesemissionen av teckningsåtaganden till cirka 12 procent och av garantiåtaganden till cirka 88 procent.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Se även avsnittet ”Viktig information” nedan.

 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget cirka 75 MSEK före emissionskostnader.
 • Nettolikviden kommer bland annat att användas till att finansiera de avslutande delarna av CombiGenes prekliniska program för CG01 samt påbörjade in vivo studier i lipodystrofiprojektet CGT2.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 12 procent av teckningsåtaganden och till cirka 88 procent av garantiåtaganden.
 • Varje befintlig aktie i CombiGene berättigar till åtta (8) teckningsrätter och elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

CombiGene är i en spännande utvecklingsfas. Under 2021 tar vi viktiga steg med epilepsiprojektet CG01 som gör att vi planerar att inleda den första kliniska studien nästa år. Det medicinska behovet är stort eftersom många epilepsipatienter inte är hjälpta av dagens läkemedel. Marknadspotentialen för CG01 uppgår även med försiktiga antaganden till 1,5 miljarder USD årligen. Även vårt andra projekt, lipodystrofiprojektet CGT2, utvecklas väl och vi ser fram emot att definiera vår läkemedelskandidat under året. Emissionen säkerställer att vi kan utveckla projekten mot nya värdeskapande milstolpar.”, säger Jan Nilsson, VD, CombiGene.

Bakgrund och motiv
Med en etablerad produktionsplattform för CG01 är CombiGenes avsikt att under 2021 fokusera på de avslutande delarna av det prekliniska programmet för CG01 med två stora prekliniska studier, en biodistributionsstudie och en säkerhetsstudie, som kommer att genomföras tillsammans med CombiGenes CRO-partners Northern Biomedical Research och Neurochase.

I CombiGenes lipodystrofiprojekt CGT2 utvärderas olika läkemedelskandidater med målet att under 2021 välja slutgiltig kandidat för fortsatta prekliniska studier. En första selektion av läkemedelskandidaterna har gjorts i in vitro försök med leverceller och CombiGene inledde i november 2020 nästa steg i gallringsprocessen genom att inleda in vivo studier för att utvärdera vilket proteinuttryck som kan uppnås i experimentella modeller. Bolagets målsättning är att identifiera en eller två läkemedelskandidater med hög potential för att under första halvåret 2021 inleda konceptverifieringsstudier.

För att påskynda bolagets utvecklingsprogram mot de potentiella värdeskapande milstolpar som väntas uppstå ur de avslutande delarna av CombiGenes prekliniska program för CG01, samt påbörjade in vivo studier i lipodystrofiprojektet CGT2, behöver CombiGene kapitalisera sig ytterligare, varför styrelsen idag, den 8 mars 2021, beslutade om företrädesemissionen.

Vid fulltecknad företrädesemission tillförs CombiGene cirka 75 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 9,3 MSEK. Nettolikviden från företrädesmissionen uppgår således till cirka 65,7 MSEK. Nettolikviden planeras fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:

 • GMP-produktion av läkemedelskandidaten CG01: cirka 30 procent
 • Avslutande prekliniska biodistributions- och säkerhetsstudier – CG01: cirka 40 procent
 • In vivo studier för utvärdering av genterapivektorer – CGT2: cirka 10 procent
 • Finansiering av CombiGenes löpande verksamhet: cirka 20 procent

Villkoren för företrädesemissionen
Följande villkor i sammandrag gäller för företrädesemissionen:

 • Teckningstid: 17 mars 2021 till och med 31 mars 2021.
 • Teckningskurs: 0,45 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Avstämningsdag: 15 mars 2021. Sista dagen för handel i CombiGenes aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 mars 2021 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 mars 2021. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 166 746 926 aktier och innebär, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 75 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesrätt: Varje befintlig aktie i CombiGene berättigar till åtta (8) teckningsrätter, och elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
 • Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter enligt följande: de nya aktierna ska i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), i andra hand tilldelas dem som endast anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det tredje ska eventuella återstående nya aktier tilldelas emissionsgaranterna, i enlighet med de villkor och förutsättningar som framgår av deras respektive garantiåtaganden.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i CombiGene utspädd med cirka 42 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Tecknings- och garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden motsvarande cirka 12 procent och av emissionsgarantier motsvarande cirka 88 procent. Bland de som lämnat teckningsåtaganden finns en av CombiGenes större ägare Nyenburgh Holding B.V., som åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen. Nyenburgh Holding B.V. har vidare ingått garantiåtaganden uppgående till 25 MSEK, motsvarande cirka en tredjedel av företrädesemissionen. Varken teckningsåtaganden eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om åtta (8) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsåtaganden som ingåtts. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i CombiGene har ingått så kallade lock-up-arrangemang inför företrädesemissionen, genom att, med sedvanliga förbehåll, åta sig att inte avyttra sina respektive innehav eller på annat sätt genomföra transaktioner med liknande effekt under 180 dagar från och med att aktierna i företrädesemission tas upp till handel. Närmare information om de parter som har ingått tecknings- och garantiåtaganden samt lock-up kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som bolaget avser offentliggöra med anledning av företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 11 mars 2021
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 12 mars 2021
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter 15 mars 2021
EU-tillväxtprospektet offentliggörs 15 mars 2021
Handel med teckningsrätter 17-26 mars 2021
Teckningstid 17-31 mars 2021
Offentliggörande av utfall Omkring 6 april 2021

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Advokatfirmaet Schjødt AS, filial är legal rådgivare till CombiGene i samband med företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som CombiGene AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 mars 2021 kl. 08:20 CET.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CombiGene. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CombiGene kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som CombiGene beräknar kunna offentliggöra omkring den 15 mars 2021.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av CombiGene har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar CombiGenes aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Dela