CombiGenes Horizon 2020-projekt framgångsrikt avslutat

Banade väg för avtalet med Spark Therapeutics

STOCKHOLM, 1 november, 2021 — Den 15 maj 2018 meddelade Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och utveckling, att de beslutat att satsa 3,36 miljoner euro på CombiGenes fortsatta utveckling av genterapikandidaten CG01 som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent epilepsi. Anslaget från Horizon 2020 var oerhört betydelsefullt för CombiGene eftersom det innebar att CG01 utan dröjsmål kunde fortsätta att utvecklas enligt ursprungliga planer. Horizon 2020-projektet avslutades den 31 juli 2021 och CombiGene har nu erhållit den avslutande betalningen om cirka 500 000 euro från Horizon 2020 efter att slutrapporten från projektet godkänts.

”Att Horizon 2020 valde att satsa på CombiGenes epilepsiprojekt har haft en enorm betydelse för utvecklingen av detta projekt”, säger Karin Agerman, Chief Research and Development Officer på CombiGene. ”För det första innebar pengarna att vi kunde fortsätta att driva CG01-projektet enligt våra ursprungliga planer, för det andra innebar anslaget från Horizon 2020 att projektet försågs med en väldigt betydelsefull kvalitetsstämpel eftersom Horizon 2020:s beslut vilade på en bedömning av kvaliteten på vår forskning och vårt prekliniska arbete, vår organisation och kompetens samt vår plan för kommersialisering. Man kan med andra ord säga att det går en röd tråd från Horizon 2020:s beslut den 15 maj 2018 till den 12 oktober 2021 då CombiGene slöt det exklusiva, globala samarbets- och licensieringsavtalet för CG01 med Spark Therapeutics. Båda dessa dagar utgör mycket betydande milstolpar i CombiGenes utveckling som bolag.”
 
Utöver att skapa förutsättningar att driva CG01 genom de prekliniska studierna har anslagen från Horizon 2020 också bidragit till att CombiGene har kunnat leverera på de övriga mål som sattes upp i Horizon 2020-projektet, nämligen att stärka bolaget kompetensmässigt (bolaget har expanderat från två till sju anställda), licensiera in ytterligare ett projekt (lipodystrofiprojektet CGT2 inlicensierades oktober 2019) samt hitta en tagare till CG01 (exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics 2021).
 
Den första utbetalningen om cirka 1,5 miljoner euro från Horizon 2020 gjordes den 7 september 2018. Den andra utbetalningen om 1,21 miljoner euro gjordes den 18 november 2019 när CombiGenes projektrapport redovisat tydliga och viktiga framsteg i projektet. En tredje utbetalning om 130 000 euro gjordes den 17 november 2020. Horizon 2020-projektet avslutades den 31 juli 2021. Den resterande summan om cirka 500 000 euro har nu betalats ut efter Horizon 2020:s utvärdering. Detta innebär att CombiGenes Horizon 2020-projekt nu är helt avslutat och att CombiGene erhållit hela anslaget om 3,36 miljoner euro.
 
”Tack vare anslaget från Horizon 2020 har vi under de senaste tre åren kunnat utveckla CombiGene som bolag. Detta har i sin tur gjort det möjligt för oss att uppnå de värdeskapande milstolpar som gjort epilepsiprojektet CG01 riktigt attraktivt för den internationella läkemedelsindustrin och som ledde fram till vårt avtal med Spark. Utan anslagen från Horizon 2020 hade denna resa tagit betydligt längre tid”, avslutar Karin Agerman.

Om CG01
CG01 är en unik genterapikandidat som riktar sig till en stor patientpopulation för att lösa ett globalt behov av epilepsibehandling. Epilepsi är ett stort globalt medicinskt problem där cirka 47 000 läkemedelsresistenta patienter med fokal epilepsi beräknas tillkomma varje år i USA, EU4, Storbritannien, Japan och Kina. CG01 är i sent prekliniskt skede och produktionsplattformen, som utvecklats gemensamt av CombiGene och dess partners Cobra Biologics och Viralgen, uppfyller alla kvalitetskrav och är skalbar för att möta alla framtida behov, från begränsade volymer för prekliniska och kliniska prövningar till full kommersiell produktion.

Dela