CombiGenes företrädesemission tecknad till drygt 80 procent

CombiGene AB (”CombiGene” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner, s.k. units, som beslutades av styrelsen den 18 februari 2020. Teckningstiden löpte från och med den 20 mars 2020 till och med den 3 april 2020. Företrädesemission har tecknats med ett belopp om 26,28 MSEK före emissionskostnader

Det slutgiltiga resultatet av företrädesemissionen visar att units för totalt 13,44 MSEK tecknades med företrädesrätt, motsvarande 41,3 procent av företrädesemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av uniträtter tillkom om 12,84 MSEK. Därmed tecknades units för totalt 26,28 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 80,81 procent.

Bolaget tillförs 26,28 MSEK före emissionskostnader genom företrädesemissionen. Emissionskostnaderna kommer att uppgå till 1,5 MSEK. Emissionsgarantier kommer inte tas i anspråk.

Tilldelning av tecknade units kommer att ske i enlighet med de principer som anges i prospektet daterat den 19 mars 2020. Meddelande om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive sådan tecknare den 9 april 2020. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de tecknare som tecknat units utan stöd av uniträtter och som har erhållit tilldelning.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i CombiGene med 5 256 836 SEK genom nyemission av 52 568 360 aktier. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 11 762 200,70 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 117 622 007.

Betalda tecknade units kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 och TO4.

Kommentar VD, Jan Nilsson
”CombiGenes emission genomfördes under en period då covid-19-pandemin påverkade alla delar av vårt samhälle. Att emissionen under dessa förhållanden tecknades till mer än 80 procent betraktar jag som ett mycket gott utfall och innebär att vi fortsatt kan driva våra projekt. Vi har den senaste tiden annonserat flera viktiga steg i vår ambition att kunna gå in i klinik om två år och jag ser fram emot att kunna annonsera ytterligare viktiga framsteg under den närmaste tiden.”
För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Nilsson, VD

Dela