CombiGenes företrädesemission registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner

CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units om cirka 31 MSEK, som avslutades den 18 september 2018. Företrädesemissionen tecknades till cirka 46 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 148 procent. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 24 oktober 2018. Avstämningsdag är den 26 oktober 2018, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 30 oktober 2018.

Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 5 159 347,60 SEK fördelat på 51 593 476 aktier.

Teckningsoptioner av serie 2018/2019 ger rätt att teckna en aktie för motsvarande 70 procent av volymvägd snittkurs under perioden från och med den 15 augusti 2019 till och med den 28 augusti 2019, dock minst 2,00 SEK och maximalt 2,50 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019 kan äga rum under perioden från och med 1 september 2019 till och med den 30 september 2019. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2019 som emitteras i företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 687 913,00 SEK genom utgivande av högst 6 879 130 aktier. Bolagets aktiekapital kommer därefter att uppgå till 5 847 260,60 SEK, fördelat på 58 472 606 aktier.

Dela