CombiGenes företrädesemission om 31 miljoner kronor övertecknad

Den 18 september 2018 avslutades teckningstiden i CombiGene AB:s (”CombiGene” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om cirka 31 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 46 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 148 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 31 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 21 september 2018.

VD Jan Nilsson kommenterar
– Den framgångsrika företrädesemissionen ger oss resurser att fortsätta utvecklingen av vår läkemedelskandidat CG01 med full kraft och utan dröjsmål. Konkret innebär detta att vi under 2018 och 2019 tillsammans med vår partner CGT Catapult kommer att utveckla tillverkningsmetod för CG01 och därefter initiera biodistributions- och toxikologistudier.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen
Totalt inkom anmälningar motsvarande cirka 46 MSEK, varav 3 160 134 units (cirka 62 procent av totalt tecknat belopp) med stöd av företrädesrätt och 1 935 804 units (cirka 38 procent av totalt tecknat belopp) utan stöd av företrädesrätt.

Totalt tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt 3 160 134 units (cirka 92 procent av emissionsvolymen) och 279 431 units (cirka 8 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare utan stöd av företrädesrätt innebärande att Bolaget tillförs cirka 31 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 5,6 MSEK (inkl. ersättning för garantiåtaganden om cirka 2,3 MSEK). Därtill kan Bolaget komma att tillföras ytterligare mellan cirka 13,8 och 17,2 MSEK före emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2019 nyttjas. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för motsvarande 70 procent av volymvägd snittkurs under perioden från och med den 15 augusti 2019 till och med den 28 augusti 2019, dock minst 2,00 SEK och maximalt 2,50 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019 kan äga rum under perioden från och med 1 september 2019 till och med den 30 september 2019. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av företrädesrätt har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 24 augusti 2018. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 21 september 2018. Tecknare som inte tilldelas units erhåller inga avräkningsnotor. För garantiåtaganden utgår ersättning om 10 procent på garanterat belopp.

Antal aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 3 439 565 SEK genom emission av 34 395 650 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 5 159 347,60 SEK fördelat på 51 593 476 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2019 som emitteras i företrädesemis-sionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 687 913,00 SEK genom utgivande av högst 6 879 130 aktier. Bolagets aktiekapital kommer därefter att uppgå till 5 847 260,60 SEK, fördelat på 58 472 606 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering är beräknad att ske omkring vecka 40, 2018.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Fredersen Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Jan Nilsson, VD
CombiGene AB (publ)
Tel: +46 (0)704 66 31 63
E-post: jan.nilsson@combigene.com

Otto Rydbeck, VD
Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Denna information är sådan som CombiGene är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018.

Om CombiGene AB
CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight Stock Market. www.combigene.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.
För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 24 augusti 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

CG01-projektet har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och utvecklingsprogram Horizon 2020 inom anslagsavtalet nr 823282.

Dela