CombiGene offentliggör utfall i företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Se även avsnittet ”Viktig information” nedan.

Styrelsen i CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för CombiGenes befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 8 mars 2021 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 juni 2020. Företrädesemissionen fulltecknades och CombiGene tillförs därmed cirka 75 MSEK före emissionskostnader. Utfallet medför att CombiGene kan påskynda Bolagets utvecklingsprogram mot de potentiella värdeskapande milstolpar som väntas uppstå ur de avslutande delarna av CombiGenes prekliniska program för CG01, samt påbörjade in vivo studier i lipodystrofiprojektet CGT2.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 31 mars 2021. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen fulltecknades, varav 56,8 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, 4,2 procent utan stöd av teckningsrätter, 12,2 procent utan stöd av teckningsrätter genom erhållna teckningsåtaganden, och 26,8 procent av emissionsgaranter.
 
Genom Företrädesemissionen tillförs CombiGene cirka 75 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 9,3 MSEK, och Bolagets aktiekapital ökar med 16 674 692,6 SEK, från 22 927 702,4 SEK till 39 602 395 SEK. Antalet aktier ökar med 166 746 926 aktier, från 229 277 024 aktier till 396 023 950 aktier. Aktieägare som inte har deltagit i Företrädesemissionen har därmed fått sin ägarandel i CombiGene utspädd med cirka 42 procent, men har haft möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.
 
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet COMBI BTA fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 28 april 2021. Därefter kommer BTA efter cirka en vecka att omvandlas till aktier.
 
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 15 mars 2021. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Advokatfirmaet Schjødt AS, filial är legal rådgivare till CombiGene i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information:
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

Bert Junno, styrelseordförande
Tel: +46 (0)707 77 22 09
bert.junno@combigene.com

Om CombiGene AB
CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.
 
Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)8 52 80 03 99, info@fnca.se.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CombiGene.
 
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av CombiGene har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.
 
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar CombiGenes aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Dela