CombiGene offentliggör resultatet av erbjudandet till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Panion och förlänger acceptperioden

• När den initiala acceptperioden löpte ut hade aktieägare i Panion accepterat att överlåta sammanlagt 19 903 923 Aktier och 3 592 066 Teckningsoptioner med anledning av Erbjudandet, motsvarande cirka 81,58 procent av det totala antalet utestående Aktier och röster i Panion respektive 79,27 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner i Panion
• CombiGene förlänger acceptperioden för Erbjudandet till och med klockan 15.00 den 10 juli 2019

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar av aktier eller teckningsoptioner kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller i någon annan jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av överlåtelse av aktier eller teckningsoptioner skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) lämnade den 18 april 2019 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Panion Animal Health AB (publ) (”Panion”) att överlåta samtliga aktier (”Aktier”) och teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptioner”) i Panion till CombiGene (”Erbjudandet”). Erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 22 maj 2019 (”Erbjudandehandlingen”).

Sammanlagt har aktieägare i Panion accepterat att överlåta 19 903 923 Aktier och 3 592 066 Teckningsoptioner med anledning av Erbjudandet, motsvarande cirka 81,58 procent av det totala antalet utestående Aktier och röster i Panion respektive 79,27 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner.

Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde eller kontrollerade CombiGene inte några Aktier eller Teckningsoptioner. CombiGene har inte heller därefter förvärvat några Aktier eller Teckningsoptioner utanför Erbjudandet. CombiGene har inte något innehav av finansiella instrument som ger CombiGene en finansiell exponering motsvarande ett innehav av Aktier.

Förlängd acceptperiod
För att möjliggöra för de aktieägare och teckningsoptionsinnehavare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att lämna in sina Aktier och Teckningsoptioner meddelar CombiGene nu att acceptperioden förlängs till och med klockan 15.00 den 10 juli 2019. Avseende villkoren för Erbjudandet under den förlängda acceptperioden, se nedan under ”Villkor för Erbjudandet”.

Aktieägare som önskar acceptera Erbjudandet ska underteckna och posta anmälningssedeln till nedan angiven adress.

Aqurat Fondkommission AB
Box 7461
103 92 Stockholm

Observera att anmälningssedeln måste vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 10 juli 2019.

Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav som önskar acceptera Erbjudandet ska följa sina förvaltares instruktioner.

Villkor för Erbjudandet
Villkoren för fullföljande av Erbjudandet, som finns beskrivna i Erbjudandehandlingen, kvarstår oförändrade. Fullföljande av Erbjudandet är villkorat bland annat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att CombiGene blir ägare till mer än 90 procent av samtliga aktier utgivna av Panion efter full utspädning. CombiGene förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet liksom att, helt eller delvis, frånfalla ett eller flera av villkoren för fullföljande av Erbjudandet som inte har uppfyllts (inklusive rätten att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå), i enlighet med vad som framgår av Erbjudandehandlingen.

För en utförlig beskrivning av Erbjudandet, inklusive villkor och anvisningar för deltagande i Erbjudandet, vänligen se Erbjudandehandlingen och anmälningssedel för Erbjudandet, tillgängliga på CombiGenes webbplats (www.combigene.com) och på Aqurats webbplats (http://aqurat.se/aktuella-erbjudanden/). Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln är också tillgängliga på CombiGenes kontor på Medicon Village i Lund.

Om CombiGene fullföljer Erbjudandet, beräknas utbetalning av vederlag till de aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Panion som har accepterat Erbjudandet under den initiala acceptperioden eller under den förlängda acceptperioden påbörjas omkring den 25 juli 2019. CombiGene förbehåller sig rätten att senarelägga tidpunkten för utbetalning av likvid.

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till CombiGene i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Nilsson (VD)
Telefon: +46704663163
E-post: jan.nilsson@combigene.com

Arne Ferstad (styrelseordförande)
Telefon: +447496526142
E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen och takeover-regler för vissa handelsplattformar. Informationen lämnades genom Jan Nilssons försorg för offentliggörande den 25 juni 2019 kl. 16.40.

Om CombiGene AB
CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för behandling av svåra sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsalternativ. Bolaget avser att ta sina läkemedelskandidater genom preklinisk utveckling och initiala kliniska studier för att därefter fortsätta utveckling och kommersialisering antingen i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99 info@fnca.se. För mer information besök gärna www.combigene.com.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper utgivna av CombiGene. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CombiGene kommer endast att ske genom Erbjudandehandlingen som CombiGene offentliggjort den 22 maj 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. CombiGene avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i Erbjudandehandlingen som offentliggjorts av CombiGene på dess webbplats den 22 maj 2019.

Dela