CombiGene offentliggör prospekt avseende företrädesemission

CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt med anledning av den företrädesemission av units som styrelsen den 22 augusti 2018  beslutade om (”Emissionen”). Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 31,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner  utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 13,8 och 17,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom garantiåtaganden upp till totalt 75 procent  av den initiala emissionsvolymen.  

Kort om Emissionen och prospektet

– Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av tio (10) nya aktier samt två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2018/2019, för varje fem (5) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 30 augusti 2018.

– Teckningsperioden löper från och med den 4 september 2018 till och med den 18 september 2018.

– Teckningskursen per unit är 9,00 kronor, vilket motsvarar 0,90 kronor per aktie.

– Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av volymvägd snittkurs under perioden från och med den 15 augusti 2019 till och med den
28 augusti 2019, dock minst 2,00 SEK och maximalt 2,50 SEK. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum från och med den 1 september 2019 till och med den 30 september 2019.

– Bolaget tillförs högst cirka 31,0 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Emissionen samt ytterligare mellan 13,8 och 17,2 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.

– Prospektet finns att ladda ned på www.combigene.com, www.stockholmcorp.se, www.spotlightstockmarket.com samt www.hagberganeborn.se.

– Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till rörelsekapital för fortsatt utveckling av Bolagets projekt CG01 med fokus på processutveckling och tillverkning.

– Bolaget har erhållit garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 23,2 miljoner kronor (motsvarande cirka 75 procent av Emissionen). Emissionen är därmed säkerställd upp till cirka 75 procent av den initiala emissionsvolymen.

Denna information är sådan information som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018.

Dela