CombiGene offentliggör EU-tillväxtprospekt avseende företrädesemissionen

Styrelsen i CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt med anledning av den fullt garanterade företrädesemission som CombiGene offentliggjorde den 8 mars 2021. EU-tillväxtprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Se även avsnittet ”Viktig information” nedan.

EU-tillväxtprospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar finns tillgängliga på CombiGenes webbplats, https://combigene.com. EU-tillväxtprospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, http://www.fi.se.

Sammanfattning av företrädesemissionen

  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget cirka 75 MSEK före emissionskostnader.
  • Nettolikviden kommer bland annat att användas till att finansiera de avslutande delarna av CombiGenes prekliniska program för CG01 samt påbörjade in vivo studier i lipodystrofiprojektet CGT2.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 12 procent av teckningsåtaganden och till cirka 88 procent av garantiåtaganden.
  • Varje befintlig aktie i CombiGene berättigar till åtta (8) teckningsrätter och elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Tidplan för företrädesemissionen

Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter 15 mars 2021
Handel med teckningsrätter 17-26 mars 2021
Teckningstid 17-31 mars 2021
Offentliggörande av utfall Omkring 6 april 2021

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Advokatfirmaet Schjødt AS, filial är legal rådgivare till CombiGene i samband med företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information:
Bert Junno, styrelseordförande
Tel: +46(0) 70 7 77 22 09
bert.junno@combigene.com

Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 mars 2021 kl. 11.15 CET.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CombiGene.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av CombiGene har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar CombiGenes aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Dela