CombiGene offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudandet till innehavarna av aktier och teckningsoptioner i Panion Animal Health

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar av aktier eller teckningsoptioner kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller i någon annan jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av överlåtelse av aktier eller teckningsoptioner skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

CombiGene AB (publ) (“CombiGene”) offentliggjorde den 18 april 2019 ett offentligt erbjudande till innehavarna av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Panion Animal Health AB (publ) (“Panion”) att överlåta samtliga sina aktier och teckningsoptioner i Panion till CombiGene (”Erbjudandet”). CombiGene har idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet. Erbjudandehandlingen och acceptsedel finns tillgängliga på www.combigene.com.

Acceptsedel kommer att distribueras till innehavare av aktier och teckningsoptioner i Panion vars aktier och/eller teckningsoptioner var direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB den 22 maj 2019.

Acceptfristen i Erbjudandet löper från och med den 23 maj 2019 till och med den 20 juni 2019. Utbetalning av vederlag, det vill säga utbokning av CombiGene-aktier, till de som accepterat Erbjudandet förväntas inledas omkring den 8 juli 2019.

CombiGene förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. CombiGene kommer att offentliggöra sådan förlängning av acceptfristen och/eller senareläggning av utbetalning av vederlag genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 13.45.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.combigene.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Nilsson (VD)
Telefon: +46704663163
E-post: jan.nilsson@combigene.com

Arne Ferstad (styrelseordförande)
Telefon: +447496526142
E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com

Rådgivare
CombiGene har anlitat Fredersen Advokatbyrå AB som juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

Om CombiGene
CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för behandling av svåra sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsalternativ. Bolaget avser att ta sina läkemedelskandidater genom preklinisk utveckling och initiala kliniska studier för att därefter fortsätta utveckling och kommersialisering antingen i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99 info@fnca.se. För mer information besök gärna www.combigene.com.

Viktig information
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande kommer inte att offentliggöras i eller distribueras till eller in i och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distributionen eller erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Mottagare av detta pressmeddelande (vilket inkluderar men är inte begränsat till förvaltare och andra förvarare av värdepapper) som lyder under sådan jurisdiktions lag måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Så långt det är möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning frånsäger sig CombiGene allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av Erbjudandet till följd av att sådana restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller med hjälp av nationella börser i Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, elektronisk post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier eller teckningsoptioner kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller ifrån Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA. Följaktligen kommer och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på något annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas inom in i Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller till en person som är från, befinner sig i, är bosatt i eller har sin adress i Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier eller teckningsoptioner för personer i Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller andra dokument som mottagits i anledning av Erbjudandet till sådana personer. CombiGene kommer inte att erlägga något vederlag hänförligt till Erbjudandet in i Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA. Varje försök till accept av Erbjudandet som följer av en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök till accept av en person som befinner sig i Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktion inom eller ifrån Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier eller teckningsoptioner och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att hen inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA.

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig CombiGene rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om CombiGene finner efter eget gottfinnande att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

CombiGene eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva aktier i Panion, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot aktier i Panion, såsom teckningsoptioner. Sådana köp får genomföras via börsen till marknadspris eller utanför börsen genom förhandlade överlåtelser. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska.

Framtidsinriktad information
I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och de kännetecknas av ord som ”ska” ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker CombiGenes avsikter, åsikter och nuvarande förväntningar och antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet, för Panion, för aktieägare i Panion som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Panions framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser gjorda efter bästa förmåga av CombiGene, men uttalandena gör inte anspråk på att vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och kan oftast inte påverkas av CombiGene. Det ska hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig avsevärt från sådana som finns i eller ges uttryck för i sådana framåtriktade uttalanden.

Dela