CombiGene offentliggör en till 75 procent garanterad företrädesemission av units om 31 miljoner kronor

Styrelsen för CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Emissionen”). Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 31 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 13,8 och 17,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom garantiåtaganden upp till totalt 75 procent av den initiala emissionsvolymen.

Sammanfattning

  • Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av tio (10) nya aktier samt två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2018/2019, för varje fem (5) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 30 augusti 2018.
  • Teckningsperioden löper från och med den 4 september 2018 till och med den 18 september 2018.
  • Teckningskursen per unit är 9,00 kronor, vilket motsvarar 0,90 kronor per aktie.
  • Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
  • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av volymvägd snittkurs under perioden 15 augusti 2019 till och med den 28 augusti 2019, dock lägst 2,00 SEK och maximalt 2,50 SEK. Anmälan om teckning av aktier kan äga rum från och med den 1 september 2019 till och med den 30 september 2019.
  • Bolaget tillförs initialt högst cirka 31 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Emissionen samt ytterligare mellan 13,8 och 17,2 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.
  • Prospektet för Emissionen beräknas offentliggöras omkring den 24 augusti 2018.
  • Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till rörelsekapital för fortsatt utveckling av Bolagets projekt CG01 med fokus på processutveckling och tillverkning.
  • Bolaget har erhållit garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 23,2 miljoner kronor (motsvarande cirka 75 procent av Emissionen). Emissionen är därmed säkerställd upp till cirka 75 procent av den initiala emissionsvolymen.
  • Emissionen har beslutats av styrelsen med bemyndigande från Bolagets årsstämma den 3 maj 2018.

Ladda ner fullständigt Pressmeddelande

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA , K ANADA , JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIK A ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG L AG.

Dela