CombiGene och Zyneyro väljer första indikation i smärtprojektet COZY01

CombiGene och Zyneyro har tillsammans med bland annat smärtprogrammet COZY:s vetenskapliga råd analyserat en rad olika smärttillstånd för att identifiera vilken smärtindikation som är bäst lämpad att starta med i kliniska studier i det peptidbaserad projektet COZY01. Efter att noga granskat de medicinska förutsättningar för en första proof-of concept studie har CombiGene och Zyneyro beslutat att fokusera den första studien i människa på patienter med smärta i samband med Herpes Zoster (bältros) – en mycket smärtsam komplikation.

Bältros uppträder framför allt hos personer som är över 50 år och ger upphov till en svår och tydligt avgränsad smärta, ofta i kombination med en överkänslighet i huden. Patientgruppen är också förhållandevis homogen, vilket innebär att bältros lämpar sig mycket väl för att studera effekten av en COZY01-behandling.

Efter visad proof-of concept kommer den fortsatta utvecklingen inrikta sig på diabetesneuropati, en av de vanligaste kroniska komplikationerna vid diabetes. Ett tydligt symptom på diabetesneuropati är svår kronisk smärta. Utöver det mänskliga lidandet utgör diabetesneuropati även en stor och växande belastning på sjukvården och i likhet med många andra kroniska smärttillstånd saknas det effektiva behandlingsformer.

Valet av indikation för det peptidbaserad COZY01-projektet är en viktig milstolpe. Parallellt med att vi genomför de återstående prekliniska studierna kan vi nu inleda det omfattande arbetet att förbereda det kliniska programmet, det vill säga studier i människa”, säger Pernilla Fagergren, Director Clinical Development på CombiGene.

Om smärtprogrammet COZY
Smärtprogrammet COZY utvecklas för att erbjuda effektiv smärtlindring utan de biverkningar som dagens behandlingar ofta ger upphov till. Detta är möjligt tack vare att Zyneyros forskare har identifierat en ny biologisk verkningsmekanism vilken utgör grunden för smärtprogrammet COZY. Verkningsmekanismen upptäcktes av Zyneyros forskare medan de fortfarande var vid Köpenhamns universitet. Programmet består av två projekt: en peptidbehandling (kortvarig behandling) och en genterapibehandling med potentiellt livslång effekt. Patientens sjukdomsbild och eventuella andra faktorer kommer att styra valet av terapi, COZY01 eller COZY02. Programmet drivs gemensamt av CombiGene och Zyneyro och projektets kostnader och framtida intäkter delas lika mellan de två företagen.

Om Zyneyro ApS
Zyneyro grundades av en grupp forskare från institutionen för neurovetenskap vid Köpenhamns universitet och en grupp entreprenörer från Marigold Innovation som tillsammans har lång erfarenhet av alla aspekter av tidig läkemedelsutveckling och företagande. Bolagets forskare har i mer än 15 år arbetat för att förstå hjärnans och nervsystemets förmåga att anpassa sig till påverkan från omgivande miljö. Zyneyros mål är att omsätta denna kunskap om modulering av neuronal interaktion för att utveckla ett antal läkemedelskandidater. De projekt som ingår i samarbetet med CombiGene avser behandling av smärta. Zyneyro avser också att utveckla andra läkemedelskandidater för andra indikationer än smärta.

Dela