CombiGene gör en riktad emission på ca 15,5 MSEK till NYIP, en ledande holländsk life-science investerare

CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 21 588 125 units, vardera unit bestående av en aktie och en teckningsoption av serie TO5, till ett pris av 72 öre per unit, motsvarande en initial investering om 1,5 miljoner euro eller ca 15,5 miljoner kronor, före emissionskostnader, till det holländska investmentföretaget NYIP (”Nyenburgh Holding BV”) en ledande holländsk life-science investerare. Teckningsoptionerna av serie TO5 ges ut vederlagsfritt och har samma villkor som Bolagets teckningsoptioner av serie TO4, innebärande att teckningsoptionerna av serie TO5 kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden 16 november 2020 – 30 november 2020 till en teckningskurs motsvarande 10 dagars volymvägd genomsnittskurs för perioden 2 november 2020 – 13 november 2020, med en rabatt om 30 procent, dock lägst 0,5 kronor och högst 0,7 kronor per ny aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget maximalt ytterligare ca 15 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Styrelsens beslut att emittera units, bestående av aktier och teckningsoptioner, är baserat på bemyndigande från årsstämman den 29 juni 2020. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 11 procent jämfört med det volymviktade priset under en period om tio handelsdagar till och med den 31 juli 2020. Styrelsen har bedömt att teckningskursen och övriga villkor för emissionen är marknadsmässiga, särskilt mot bakgrund av nu rådande marknadsläge. Syftet med den riktade emissionen och anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital från en strategisk investerare.

David .Q.J. Van Mastwijk, Director Investments NYIP, kommenterar:
”NYIP har beslutat att investera i CombiGene i denna avgörande fas av deras utveckling av epilepsi projektet som nu går in i nästa fas. Med den starka vetenskapliga grunden i deras mest utvecklade projekt CG01, kan de vara de första att utveckla en genterapi för epilepsi, en sjukdom som har långtgående konsekvenser både för patienter och vårdgivare. Vi litar på att CombiGenes enastående team kommer att driva detta projekt framåt och skapa betydande värde för patienter och alla andra intressenter i CombiGene.”

”Genom den riktade emissionen till NYIP stärker CombiGene sin finansiella ställning på ett avgörande sätt. Emissionen i sig tillför Bolaget drygt 15 miljoner kronor. Utöver detta kan CombiGene under hösten 2020 komma att tillföras ytterligare cirka 54 miljoner kronor genom teckningsoptionerna av serie TO3, TO4 och TO5. Med detta kapital är vi väl rustade att fortsätta utvecklingen av vårt epilepsiprojekt CG01 och vårt lipodystrofiprojekt CGT2 helt enligt plan”, säger CombiGenes vd Jan Nilsson i en kommentar. ”Jag är också mycket glad över att just NYIP har valt att investera i CombiGene. NYIP har stor vana att investera i europeiska life science bolag och kommer att tillföra CombiGene stort kunnande och erfarenhet utöver det kapital de investerar i Bolaget.”

Nyemissionen av aktier innebär en utspädning om cirka 14,7 procent i förhållande till antalet aktier och röster i Bolaget och ökar aktiekapitalet i CombiGene med 2 158 812,5 kronor till 14 721 013,2 kronor samt ökar antalet aktier i Bolaget med 21 588 125 aktier till 147 210 132 aktier.

Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar till teckning av en aktie, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 2 158 812,5 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 21 588 125 aktier.

Dela