CombiGene genomför en riktad nyemission av aktier till Lipigon Pharmaceuticals

Styrelsen i CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) har beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att genomföra en riktad nyemission av 1 561 365 aktier till Lipigon Pharmaceuticals AB (”Lipigon”) med anledning av det licensavtal som sedan tidigare ingåtts mellan CombiGene och Lipigon.

Nyemissionen genomförs för att erlägga den andra delmålsbetalningen till Lipigon under licensavtalet. Delmålsbetalningen uppgår till 1 499 999,63 kronor och betalas genom nyemission av 1 561 365 aktier. Antalet aktier har fastställts med utgångspunkt i en teckningskurs som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen på CombiGenes aktie under en period om femton (15) handelsdagar som slutade dagen innan styrelsens beslut om den aktuella emissionen.

Delmålsbetalningen följer av att CombiGene den 24 augusti 2020 ansökt om patentskydd för vektorer som utvecklas inom lipodystrofiprojektet CGT2, för närmare information om patentansökan se pressmeddelande ”CombiGene ansöker om patentskydd för vektorer inom lipodystrofiprojektet CGT2” från den 25 augusti 2020. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 0,88 procent av aktiekapitalet i CombiGene efter nyemissionen.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬De nya aktierna kommer att överföras till Lipigon så snart emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Dela