CombiGene genomför en riktad nyemission av aktier till Lipigon Pharmaceuticals

Styrelsen i CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) har beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att genomföra en riktad nyemission av 1 322 751 aktier till Lipigon Pharmaceuticals AB (”Lipigon”) med anledning av det licensavtal som CombiGene har ingått med Lipigon och som har stärkt CombiGenes ställning som Sveriges ledande genterapibolag.

Emissionen genomförs för att erlägga den initiala betalningen till Lipigon under licensavtalet och innebär en utspädning på cirka 2 procent av aktiekapitalet i CombiGene efter nyemissionen.

Den initiala betalningen uppgår till 1 499 999,63 kronor och antalet aktier har fastställts med utgångspunkt i en teckningskurs som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen på CombiGenes aktie under en period om femton (15) handelsdagar som slutade dagen innan styrelsens beslut om den aktuella emissionen. De nya aktierna kommer att överföras till Lipigon så snart emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Dela