CombiGene fullföljer erbjudandet till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Panion, avslutar acceptperioden och beslutar om apportemission

CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) lämnade den 18 april 2019 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Panion Animal Health AB (publ) (”Panion”) att överlåta samtliga aktier (”Aktier”) och teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptioner”) i Panion till CombiGene (”Erbjudandet”). Erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 22 maj 2019 (”Erbjudandehandlingen”).
Den 25 juni 2019 meddelade CombiGene att acceptperioden i Erbjudandet förlängdes till kl. 15.00 den 10 juli 2019. Den förlängda acceptperioden har nu löpt ut och enligt det preliminära utfallet i Erbjudandet har Aktier inte lämnats in i sådan utsträckning att CombiGene blir ägare till mer än 90 procent av samtliga utestående Aktier (efter full utspädning).
Fullföljande av Erbjudandet har varit villkorat enligt beskrivning i Erbjudandehandlingen. De Nödvändiga Besluten, enligt definition i Erbjudandehandlingen, har fattats. Detta villkor har därmed uppfyllts och övriga villkor, däribland villkoret om att CombiGene blir ägare till mer än 90 procent av samtliga utestående Aktier, har CombiGenes styrelse beslutat att efterge. CombiGene fullföljer och avslutar därmed Erbjudandet.

Styrelsen i CombiGene har av denna anledning beslutat om en nyemission av högst 13  740 384 aktier i CombiGene, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 1 374 038,40 kronor, med bestämmelse om betalning med apportegendom bestående av Aktier och Teckningsoptioner.

Den slutgiltiga sammanräkningen av Aktierna och Teckningsoptionerna som lämnades in under den förlängda acceptperioden pågår fortfarande och det slutliga resultatet förväntas kunna offentliggöras i morgon den 11 juli 2019. Redovisning av likvid till aktieägare och teckningsoptionsinnehavare som accepterat Erbjudandet förväntas kunna påbörjas omkring den 25 juli 2019.
Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde eller kontrollerade CombiGene inte några Aktier eller Teckningsoptioner. CombiGene har inte heller därefter förvärvat några Aktier eller Teckningsoptioner utanför Erbjudandet. CombiGene har inte något innehav av finansiella instrument som ger CombiGene en finansiell exponering motsvarande ett innehav av Aktier.

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till CombiGene i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Nilsson (VD)
Telefon: +46704663163
E-post: jan.nilsson@combigene.com

Arne Ferstad (styrelseordförande)
Telefon: +447496526142E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen och takeover-regler för vissa handelsplattformar. Informationen lämnades genom Jan Nilssons försorg för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 20.00.

Om CombiGene AB
CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för behandling av svåra sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsalternativ. Bolaget avser att ta sina läkemedelskandidater genom preklinisk utveckling och initiala kliniska studier för att därefter fortsätta utveckling och kommersialisering antingen i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99 info@fnca.se. För mer information besök gärna www.combigene.com.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper utgivna av CombiGene. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CombiGene kommer endast att ske genom Erbjudandehandlingen som CombiGene offentliggjort den 22 maj 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Brasilien, Färöarna, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. CombiGene avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett
pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i Erbjudandehandlingen som offentliggjorts av CombiGene på dess webbplats den 22 maj 2019.

Dela