CombiGene: Anaysguiden: Inför en accelererad fas i utvecklingen

CombiGene erbjuder investerare unik exponering mot den kraftigt växande marknaden för genterapi. Marknadspotentialen för läkemedelskandidaten CG01 mot fokal läkemedelsresistent epilepsi uppgår till många miljarder kronor i årlig försäljning.

CombiGene erbjuder investerare unik exponering mot den kraftigt växande marknaden för genterapi. Marknadspotentialen för läkemedelskandidaten CG01 mot fokal läkemedelsresistent epilepsi uppgår till många miljarder kronor i årlig försäljning. 

Den nyligen avslutade farmakokinetikstudien bekräftar att CG01 bör ha effekt på behandlade patienter under ett stort antal år. Bolaget har dessutom nyligen avslutat en studie som visar att de verksamma substanserna inte har någon negativ påverkan på kognitiva funktioner. Tillsammans med den nyligen genomförda studien i donerad mänsklig vävnad med uppmuntrade utfall har CombiGene under de senaste månaderna tagit stora steg framåt i utvecklingen av CG01. 

Kapitalanskaffning skapar möjligheter

För att accelerera utvecklingen av CG01 genomför CombiGene nu en nyemission med företrädesrätt. Den kommer ge bolaget resurser att genomföra avslutande djurstudier för att senare kunna gå in i kliniska prövningar på människor. Under 2019 intensifierade bolaget förberedelserna för att kunna gå in i klinik, vilket beräknas fullbordas under 2020 med en teknologiöverföring till bolagets brittiska kontraktstillverkare Cobra. Bolaget har under 2019 även från Lipigon Pharmaceuticals AB inlicensierat ett metaboliskt projekt för behandling av lipidystrofi, en sällsynt sjukdom där patienterna saknar normalt fungerande fettvävnad. Detta breddar CombiGenes projektportfölj till att utöver epilepsi även inrikta sig på metabola sjukdomar.

Motiverat värdeTill följd den pågående företrädesemissionen justerar vi det riskjusterade motiverade värdet i basscenariot till SEK 1,3 per aktie (tidigare SEK 1,8). Ett mer gynnsamt investerarsentiment för genterapisektorn, en breddad produktportfölj, samt det faktum att CG01 närmar sig kliniska studier är alla faktorer som kan bidra till att lyfta fram värden.

Läs analysen här: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-combigene-infor-en-accelererad-fas-i-utvecklingen

Dela